Dotacje w praktyce. Finansowanie inwestycji

Wiesław Wasilewski
Przegląd Mleczarski 4/2009
PORÓWNANIE LEASINGU OPERACYJNEGO I FINANSOWEGO
Cecha Leasing operacyjny Leasing finansowy
Okres leasingu dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu. Max. 60 miesięcy Min. 12 miesięcy Max. 60 miesięcy
Amortyzacja po stronie leasingodawcy po stronie leasingobiorcy
Koszt uzyskania przychodu Leasingobiorca zalicza w koszty raty leasingowy netto wraz z opłatą wstępną leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych
Podatek VAT doliczany do każdej raty leasingowej płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu leasingu
Wykup zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu nie istnieje (0%) - wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością leasingobiorcy

Podstawową różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to zasadniczy wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu. Przeważnie z uwagi na niższe koszty początkowe (czyli mniejsze zaangażowanie wkładu własnego) przedsiębiorcy zdecydowanie chętniej wybierają leasing operacyjny - średnio zawieranych jest tak ok. 85% wszystkich umów leasingowych. Pozostałe 15% to umowy zawierane na leasing finansowy, przy których cały VAT od środka trwałego należy uiścić z góry, dlatego na tę formę leasingu decydują się z reguły duże korporacje, które posiadają więcej gotówki. Ustawodawca w ramach dotacji nie określa formy leasingu podaje jedynie że

Promesa leasingowa dotycząca planowanego zakupu wraz z planowanym harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej (równej wartości początkowej netto przedmiotu leasingu) i części odsetkowej (stanowiącej marżę finansującego) – oryginał lub kopia.

Dokument składany w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.

UWAGA: Wnioskodawca po podpisaniu z ARiMR umowy przyznania pomocy zobowiązany będzie do dostarczenia do oddziału regionalnego ARiMR, przed planowaną datą złożenia wniosku o płatność pośrednią dla etapu, w ramach którego po raz pierwszy ujęte zostaną koszty leasingu:

  • umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat spełniającą warunki określone w rozporządzeniu oraz
  • oryginału albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury sprzedaży przedmiotu umowy leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego; w terminie określonym w umowie zawartej z ARiMR.

Od inwestora zależy wybór sposobu formy leasingu, istotne jest aby przedmiot leasingu po jego zakończeniu był własnością Inwestora i możliwe było jego przyjecie na stan środków trwałych (O -T) oraz dokonywanie jego ewentualnej amortyzacji.

Nowy nabór wniosków

Tocząca się dyskusja o modyfikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a szczególnie interesującego mleczarzy Działania 123 „ Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” o osiąganych celach programu, zakresie pomocy, rodzaju kosztów kwalifikowalnych, branż mających dostęp do pomocy itd. zostaje czasowo zawieszona gdyż niedawną decyzją Ministra Marka Sawickiego a ogłoszoną także na konferencji prasowej 10 marca przez Prezesa ARiMR nowy nabór wniosków ale na DOTYCHCZASOWYCH zasadach ogłoszony będzie w dniu 31 marca 2009 r. co oznacza że od dnia 15 kwietnia br. będzie można składać ponownie wnioski w tym działaniu.

Pomimo korzystnego dla przeliczenia kwot dotacji kursu EURO przypadający na ten rok - ok. 117 mln EURO (po przesunięciu części środków na działania tzw. socjalne) limit do wykorzystania przez wszystkie 24 branże uczestniczące w programie będzie stosunkowo NIEWIELKI. Nieznany jest jeszcze zakres i sposób rozdysponowania środków w tzw. naborze konsolidacyjnych zapowiadanym na sierpień/wrzesień tego roku ani zmiany w PROW jakie dotkną polskie mleczarstwo w niedalekiej przyszłości (o kierunkach zmian pisaliśmy w poprzednim odcinku cyklu „Dotacje w praktyce„).

Sądzę, że obecnie zapowiadany (przyspieszony o ok. dwa miesiące) nabór będzie trwał zdecydowanie krócej niż poprzednio (12 dni roboczych).Pula funduszy (przy założeniu 120 % limitu) wystarczy TYLKO dla ok. 430 szt. wniosków, a wliczając w czas pozostały na przygotowanie aplikacji przerwę na Święta Wielkanocne realnego czasu pozostało bardzo niewiele.

Pomimo niezakończenia jeszcze w większości oceny wniosków z poprzedniego naboru to od sprawności organizacyjnej samej branży zależy ile z tego dotacyjnego „tortu” przypadnie właśnie mleczarzom.

Wiesław Wasilewski
funduszepomocowe@wp.pl

Strona 3 z 3