Regulamin portalu www.forummleczarskie.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Nathusius Investments Sp. z o.o. (zwana dalej „Właścicielem”) z siedzibą przy ul. Powsińskiej 23/6, 02-920 Warszawa zarejestrowaną pod numerem KRS 0000091187 o kapitale zakładowym 1 400 000 zł, REGON 011639819 na rzecz Użytkownika (osoby fizycznej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Właściciela w ramach Portalu) polegających na: udostępnianiu prowadzonego przez nią portalu internetowego www.forummleczarskie.pl (zwanego dalej „Portalem”), dostarczaniu informacji poprzez publikacje materiałów prasowych.
 2. Korzystanie z Portalu wymaga wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 2
Techniczne warunki świadczenia usług

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi najlepszą jakość świadczonych usług, zapewnić prawidłowe działanie Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Portalu bez podawania przyczyn takiego wyłączenia.
 3. Właściciel nie gwarantuje, że:
  • korzystanie z Portalu będzie spełniało wymagania Użytkownika,
  • Użytkownik będzie mógł korzystać z Portalu w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów,
  • informacje uzyskane przez Użytkownika z Portalu będą precyzyjne, wiarygodne i prawdziwe,
  • informacje przesyłane za pomocą Portalu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej,
  • wady w działaniu lub funkcjonalności interfejsu Portalu zostaną usunięte.

 

§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Właściciela

 1. Do korzystania z portalu internetowego www.forummleczarskie.pl niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
 2. Strony portalu www.forummleczarskie.pl działają optymalnie na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych tj.: Chrome, Mozilla Firefox, Edge oraz Opera w wersjach publikowanych w przeciągu ostatnich dwóch lat.

 

§ 4
Zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Portalu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.
 2. Użytkownik korzysta z Portalu jedynie przy pomocy przedstawionego przez Właściciela interfejsu.
 3. Użytkownik nie będzie podejmował jakichkolwiek czynności, które zakłócałyby funkcjonowanie Portalu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać i nie usuwać informacji zawartych w treściach Portalu, a wprowadzonych tam przez Właściciela.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na Portalu treści niezgodnych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyki oraz propagujących przemoc i łamanie prawa, a w szczególności: naruszające dobra osobiste, zawierających wulgaryzmy, przyczyniające się do łamania praw autorskich.
 6. W przypadku uzyskania wiadomości o zamieszczeniu treści niezgodnych z przedmiotowym Regulaminem Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym Właściciela na adres e-mail: monika.czaplicka@nathusius.pl. Po uzyskaniu przez Właściciela wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu Właściciel niezwłocznie usunie wpis.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, w szczególności zamieszczających treści, o których mowa w ust.6.

 

§ 5
Prywatność i dane osobowe Użytkownika

 1. Informacje na temat stosowanej przez Właściciela Portalu praktyki ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce polityka prywatności.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Właściciela powiadomień i innych informacji, w tym powiadomień dotyczących zmian Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub ogłoszeń zamieszczanych na Portalu.

 

§6
Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Portalu www.forummleczarskie.pl, w tym praw własności intelektualnej przysługują Właścicielowi. Znaki towarowe Forum Mleczarskie i Nathusius Investments są znakami chronionymi przez prawo.
 2. Treści prezentowane na łamach Portalu mogą być chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi Właścicielowi, sponsorom lub reklamodawcom.
 3. Jakiekolwiek rozporządzenie treścią prezentowaną na łamach Portalu przez Użytkownika możliwe jest po uzyskaniu odpowiedniej zgody podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do prezentowanych treści, a bez uzyskania zgody jedynie gdy nie jest ona wymagana prawem.
 4. Powoływanie się w jakichkolwiek publikacjach na treści prezentowane na Portalu wymaga pisemnej zgody Właściciela i może odbywać się wyłącznie przy podaniu źródła.

 

§ 7
Ograniczenie odpowiedzialności Właściciela

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu jakichkolwiek szkód, które może ponieść Użytkownik w wyniku:
  • zaprzestania udostępniania Portalu (lub jakichkolwiek jego części),
  • skasowania, uszkodzenia lub niezachowania jakichkolwiek treści oraz innych danych przechowywanych lub przesyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Portalu,
  • nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  • działań podjętych przez Użytkownika w oparciu o reklamy zamieszczane na Portalu,
  • otrzymania bądź wysłania jakichkolwiek danych czy informacji za pośrednictwem Portalu,
  • działań podjętych w oparciu o przeświadczenie, że informacje publikowane na Portalu są precyzyjne, wiarygodne i prawdziwe,
 2. Ograniczenie odpowiedzialności Właściciela wobec Użytkownika, o którym mowa w ustępie poprzedzającym będzie miało zastosowanie niezależnie od tego, czy Użytkownik został uprzedzony o możliwości wystąpienia takich strat oraz czy powinien się spodziewać ich wystąpienia.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że za wszystkie treści (takie jak pliki danych, teksty, oprogramowanie, muzyka, pliki audio i inne dźwięki, zdjęcia, pliki wideo oraz inne obrazy), do których ma dostęp korzystając z Portalu lub za jego pośrednictwem, wyłączną odpowiedzialność ponosi podmiot, od której pochodzi taka treść.
 4. Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 5. Właściciel, kiedy otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 8
Reklamy

 1. Portal częściowo jest finansowany z reklam, w związku z czym w treściach Portalu mogą być wyświetlane reklamy i oferty promocyjne.
 2. Sposób zamieszczania, tryb i liczba reklam zamieszczanych na Portalu przez Właściciela może ulec zmianie bez powiadamiania o tym Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zamieszczenie reklam lub ofert promocyjnych w Portalu.

 

§ 9
Inne treści

 1. W serwisie mogą być zamieszczane hiperłącza do innych stron internetowych i zasobów. Właściciel może nie mieć wpływu na strony internetowe pochodzące od innych podmiotów.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności szkodę, którą Użytkownik może ponieść w wyniku udostępnienia Użytkownikowi takich zewnętrznych stron internetowych lub zasobów.

 

§ 10
Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, reklamacje, awarie, problemy techniczne związane z działaniem Portalu Użytkownik może zgłosić na adres: monika.czaplicka@nathusius.pl.
 2. Właściciel dołoży wszelkiej staranności, aby jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia, jednak nie później niż 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Właściciel dołoży wszelkiej staranności aby rozwiązać problemy o których został powiadomiony przez Użytkownika, jednakże nie gwarantuje efektu swoich działań.

 

§ 11
Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na Portalu.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu, a korzystanie z Portalu przez Użytkownika po tym czasie jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.