Dotacje w praktyce. Finansowanie inwestycji

Wiesław Wasilewski
Przegląd Mleczarski 4/2009

A może pożyczka właścicielska ?

Jednym ze sposobów wykazania przed ARiMR możliwości sfinansowania inwestycji oprócz środków własnych (oczywiście jeżeli takowe w firmie występują) i klasycznej promesy kredytowej lub już gotowej umowy kredytowej jest pożyczka (właścicielska lub zewnętrzna). Instrukcja wypełniania wniosku wyraźnie przytacza sposób jej sformułowania;

...Przyrzeczenie udzielenia kredytu/pożyczki lub umowa kredytowa/umowa pożyczki jeżeli wnioskodawca będzie korzystał z zewnętrznych źródeł finansowania operacji.

Termin wystawienia przyrzeczenie udzielenia kredytu/pożyczki musi być ważny na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto zalecane jest, aby okres ważności ww. dokumentu obejmował 6 miesięcy...

Przy korzystaniu z pożyczki jako źródła finansowania należy pamiętać:

  1. Należy udokumentować źródło pochodzenia pożyczanych funduszy. Agencja nie określa ich źródeł pochodzenia ale muszą one być wiarygodne zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami finansowymi, z reguły za wiarygodne uznaje się takie źródła pożyczki właścicielskiej jak lokaty, bony czy obligacje ale także nieruchomości pod warunkiem ich wiarygodnej wyceny.
  2. Umowę pożyczki zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami należy opłacić należnym podatkiem – wszelkiego rodzaju prywatne pożyczki udzielane sporadycznie nie są traktowane jako usługi pośrednictwa finansowego wykonywane przez podatnika VAT a w efekcie podlegają - co do zasady - opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) ze stawką 2 % jej wartości.
  3. Umowa pożyczki zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie powoduje skutków podatkowych (podatek dochodowy) - skutki podatkowe wywołują ewentualne odsetki. Aby jednak odsetki zaliczyć do kosztów, muszą zostać faktycznie zapłacone. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek. Ponadto kosztem nie są także odsetki od pożyczek zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji, czyli przed ich oddaniem od użytkowania – te zwiększają bowiem wartość początkową środka trwałego, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Leasing – nowa możliwość

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest pierwszym programem w odróżnieniu od programu SAPARD czy SPO Rolny, który pozwala na realizację inwestycji ze źródła finansowania jakim jest leasing.

Pod względem ekonomicznym i organizacyjnym jest to najmniej korzystna forma finansowania ale w Działaniu 123 dopuszczalna. Jest w branży spożywczej nawet kilka dużych firm które zbudowały i budują swoją potęgę biznesową właśnie na leasingu. Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić.

W aktualnych przepisach o rachunkowości i podatkach można wyróżnić dwa rodzaje leasingu: leasing finansowy i leasing operacyjny

Wybór formy leasingu zależy oczywiście od korzystającego, jego aktualnych potrzeb w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz przewidywanego okresu korzystania z przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy, na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe, wraz z opłatą wstępną, stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

Leasing finansowy to rodzaj leasingu, w którym nie cała rata leasingowa, lecz tylko jej część odsetkowa, stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. W przypadku tej formy finansowania przedmiot leasingu zalicza się do składników majątkowych leasingobiorcy, a zatem to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z częścią odsetkową rat leasingowych zalicza do kosztów uzyskania przychodu. VAT płatny jest w całości z góry przy pierwszej racie leasingowej po dokonaniu odbioru przedmiotu. W leasingu finansowym nie ma wykupu. Klient staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.

Strona 2 z 3