Zarządzanie i marketing: dotacje w praktyce

Wiesław Wasilewski
Przegląd Mleczarski 2/2008

Weryfikacja merytoryczna

W ramach preselekcji oprócz oceny formalnej należy także dokonać wstępnej oceny merytorycznej - jest to ocena wielowątkowa ale przytoczę tutaj najistotniejsze elementy takiego postępowania.

 • Ocena technologiczna

  ocena ta opiera się o elementy oceny eksperckiej dokonywanej przez specjalistów danej branży, oceny poprawności przedłożonych dokumentów (kosztorysy, projekty technologiczne itd.), kompletności ofert i zapytań ofertowych i protokołów wyboru oraz oceny formalnej przytoczonej poniżej:

  1. posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji inwestycji,
  2. spełnianie norm mających zastosowanie do inwestycji (prawomocne pozwolenie na budowę ewentualnie zgłoszenie zamiaru wykonanie robót, pozwolenie wodno-prawne),
  3. uzasadnienie inwestycji ze względu na przydatność/komplementarność technologiczną,
  4. uzasadnienie inwestycji ze względu na profil i skalę produkcji,
  5. ocena inwestycji czy nie powoduje wzrostu mocy produkcyjnych lub na podstawie analizy rynku (opracowanie dodatkowe) w sektorze wykazano możliwości zbytu planowanej produkcji,
  6. ocena wybranych do inwestycji maszyn i urządzeń – ich innowacyjność produktowa i technologiczna oraz ich ofertowa wartość (zgodność z cenami rynkowymi).

  Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej za proponowaną w planowanej inwestycji technologii (lub jej element) jest:

  • poprawność formalna szczególnie kosztorysów i postępowania ofertowego,
  • niestosowania nieuzasadnionych kosztowo rozwiązań technologicznych (alternatywne porównanie cenowe),
  • wybór maszyn i urządzeń nie odbiegających cenowo od średnich cen rynkowych,
  • pozytywna ocena ogólna eksperta branżowego.

 • Sprawność zarządzania

  Ocena ta opiera się o dane z dotychczasowej działalności oraz tendencjach związanych z inwestycją – ciekawostką np. jest wpływ lokalizacji inwestycji na ogólna ocenę (12 z mx 100 punktów oceny). Główne elementy oceny to:

  1. Wzrost wartości dodanej brutto dla dotychczasowej działalności – trend.
  2. Wartość dodana brutto na 1 zatrudnionego dla dotychczasowej działalności – trend.
  3. Wzrost wartości dodanej dla prognozowanej działalności – trend.
  4. Udział umów długoterminowych w dotychczasowej działalności – dane za ostatni pełny rok obrachunkowy (powyżej 50%, w granicach 30%–50%, poniżej 30%).
  5. Tendencje w pozycji rynkowej firmy – trend.
  6. Lokalizacja inwestycji w powiecie o dużym bezrobociu – większej od średniej krajowej lub mniejszej czy równej średniej krajowej.
  7. Zatrudnienie – utrzymanie lub wzrost zatrudnienia albo spadek zatrudnienia.

  Suma punktów aby uzyskać minimalną ocenę pozytywną to co najmniej 31.
  • ocena pozytywna – (31 – 100 punktów)
  • ocena negatywna – (0 – 30 punktów)

 • Ocena ekonomiczna dotychczasowej działalności oraz planu inwestycyjnego

  Ocena ta opiera się o wyliczenia podstawowych sześciu wskaźników ekonomicznych.

  1. Rentowność sprzedaży.
  2. Rentowność aktywów.
  3. Wskaźnik płynności bieżącej.
  4. Wskaźnik płynności szybkiej.
  5. Wskaźnik autonomii.
  6. Wskaźnik zdolności obsługi zadłużenia.

  Wyliczenie to opiera się o dane za ostatnie trzy lata (inaczej dla firm nowopowstałych lub o krótszej historii) działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz projekcji finansowej zgodnej z planem inwestycyjnym i montażem finansowym dla planowanej inwestycji – projekcja dotyczy tylko w tej działalności której objęta jest dotacją.

  Porównanie takie dokonuje się w oparciu o tzw. wskaźniki referencyjne (X) publikowane corocznie dla każdej branży według przykładowej zasady:

  wysoki wyższy od 1.2x 12 pkt
  przeciętny w granicach 0.8x do 1.2x 6 pkt
  niski niższy od 0.8x 0 pkt
  Aby wniosek został zaakceptowany musi uzyskać min. 31 punktów
  • ocena pozytywna – (31 – 100 punktów)
  • ocena negatywna – (0 – 30 punktów)

Jak widać z powyższych przytoczonych elementów oceny preselekcja jest to proces wielowątkowy, oparty nie tylko na przybliżonych historycznych danych ekonomicznych ale także czasu, miejsca i zakresu planowanej inwestycji. Nie otrzymanie pozytywnej oceny (min. 30 punktów) ze sprawności zarządzania czy oceny ekonomicznej dotychczasowej działalności oraz planowanej inwestycji eliminuje całkowicie wniosek z dalszej procedury. Podobnie jak i negatywna ocena technologiczna za proponowany plan inwestycyjny eliminuje wniosek o dotację.

Przeprowadzenie preselekcji każdego planowanego wniosku o dotację unijną wydaje się w przypadku złożoności PROW nieuniknione. Szanujące się firmy doradcze wykonują taką usługę darmowo lub za niewielką opłatą a może to uchronić inwestora przed poniesieniem niepotrzebnych kosztów a przede wszystkim przed rozczarowaniem.

O szczegółach procedury dotacyjnej (kiedy wreszcie znane są jej podstawowe elementy) w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 1.6 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” będziemy jeszcze niejednokrotnie pisać na łamach „Przeglądu Mleczarskiego” w ramach cyklu „Dotacje w praktyce”.

Wiesław Wasilewski
funduszepomocowe@wp.pl
Strona 2 z 2