Zarządzanie i marketing: dotacje w praktyce

Wiesław Wasilewski
Przegląd Mleczarski 2/2008

PROW – Preselekcja

Aby dowiedzieć się czy w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich można skutecznie ubiegać się o dofinansowanie planowanych inwestycji należy wpierw dokonać tzw. Preselekcji czyli wstępnej oceny skuteczności czy inaczej – audytu wstępnego.

W Programie SAPARD praktycznie każdy poprawnie złożony wniosek kończył się podpisaniem umowy z ARiMR. W SPO RiMSŻoROW zdecydowana większość wniosków była rozpatrywana pozytywnie, jako nieliczne kilkadziesiąt wniosków (na złożonych 1642 szt.) nie przebrnęły weryfikacji ekonomicznej a tylko kilkanaście zostało zakwestionowane ze względu na negatywną ocenę merytoryczną (w tym z branży mleczarskiej dosłownie kilka).

W PROW ta sytuacja wyraźnie się zmieni i do końcowego sukcesu wymagane jest wiele pozytywnie ocenionych elementów tzw. wniosku. Preselekcja powinna służyć odpowiedzi na pytanie – Czy mamy jakakolwiek szansę na otrzymanie dotacji?

Weryfikacja formalna

Aby prawidłowo przeprowadzić preselekcję w Działaniu 1.6 PROW należy znaleźć pozytywną odpowiedź na pytania podzielone w następujące grupy:

 • Czy inwestor nie podlega wykluczeniu z otrzymania dotacji?

  Zdarza się obecnie coraz częściej ze inwestorzy złamali Np. dotychczasowe umowy z ARiMR poprzez odsprzedanie maszyn przed upływem okresu 5 lat od daty otrzymania dotacji lub na tą samą inwestycje wzięli kredyt preferencyjny oraz uzyskali dotację. Rejestr takich firm prowadzony jest przez odpowiednią komórkę Agencji.

 • Czy inwestor zamierza złożyć tylko jeden wniosek w ramach tego działania?

  Rozporządzenie MRiRW z 17 października 2007 roku będące podstawą funkcjonowania tego działania wyraźnie określa że „...W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy na każde przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnioną organizacyjnie część w których jest prowadzona działalność objęta pomocą...”.

 • Czy inwestor objęty jest karencją związaną z otrzymaniem pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”?

  Inwestor który korzystał z pomocy z tego programu nie może złożyć wniosek w ramach PROW wcześniej niż w roku następnym po roku złożenia wniosku o płatność (liczy się data złożenia wniosku o płatność a nie faktyczna wypłata dotacji).

 • Czy planowana inwestycja wiąże się z korzyściami dla producentów rolnych?

  Powszechnie uważa się że dotacje dla przetwórstwa spożywczego są dotacjami samymi w sobie i skierowanymi wyłącznie dla dobra tej branży ale mało znany jest fakt że podstawowym warunkiem otrzymania dotacji dla przetwórców jest działalność dająca korzyść producentom rolnym. Dlatego tez formalnym warunkiem otrzymania dotacji UE jest zasada że wszystkie surowce używane do produkcji (oprócz dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu, pomocy przetwórczych) oraz produkt wytwarzany w ramach inwestycji objętej dotacją muszą pochodzić z listy – Załącznika nr 1 do Traktatu Europejskiego. Ważne jest także aby planowana inwestycja nie dotyczyła poziomu handlu detalicznego – dopuszcza się tylko dotacje dla handlu hurtowego (PKD 51.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych).

  Podklasa ta obejmuje: – sprzedaż hurtową mleka, wyrobów mleczarskich.

 • Czy możliwe będzie uzyskanie wszystkich podstawowych, wymaganych załączników a w szczególności:
  1. Odpis KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  2. Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta – ARR,
  3. Biznes Plan (według nowej formuły PROW),
  4. REGON,
  5. Tytuł prawny do nieruchomości gdzie realizowany będzie inwestycja,
  6. Oświadczenie że inwestor prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w Rozporządzeniu KE nr 1698/2005 – dotyczy zdefiniowania wielkości (mały, średni, duży).

 • Czy inwestor zamierza korzystać z innej pomocy publicznej na daną inwestycje niż dotacja w ramach PROW 1.6?

  Łączenie pomocy publicznej na ten sam cel inwestycyjny jest niedozwolone. I tak Np. uzyskanie kredytu preferencyjnego na inwestycję na która otrzymuje się dotację jest przestępstwem, jedynym wyjątkiem jest inwestycja prowadzona w Wolnej Strefie Ekonomicznej w której pod pewnymi warunkami dopuszcza się łączenie takiej pomocy. Niektórzy inwestorzy ze względu na wyższą oferowaną wysokość dotacji w innych programach Np. ochrona środowiska rozważają skorzystanie z innych programów pomocowych ale jest to niemożliwe ze względu na zasadę że każdy rodzaj działalności (PKD) przypisany jest do określonych programów pomocowych UE.

 • Czy inwestor nie rozpoczął już realizacji inwestycji?

  Dotacji podgalają tylko inwestycje nie rozpoczęte przed terminem złożenia wniosku. W poprzednich programach realizację inwestycji można było rozpocząć nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Agencją. Obecnie ustawodawca pozwala na realizację inwestycji na własne ryzyko zaraz po złożeniu wniosku ale należy pamiętać że przedpłata, zaliczka czy podpisanie umowy o realizację lub wpis do Dziennika budowy to już rozpoczęcie inwestycji.

Strona 1 z 2