Dotacje w praktyce. PROW – wybieramy wykonawców. Kosztorys Inwestorski

Artur Brzeziński
Przegląd Mleczarski 8/2008

Co powinien zawierać kosztorys?

Minimalne, wymagane prawem elementy prawidłowo sporządzonego kosztorysu inwestorskiego to;

 1. strona tytułowa zawierająca:
  • nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
  • nazwę i adres Inwestora
  • nazwę i adres jednostki/osoby opracowującej kosztorys,
  • imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
  • Imiona i nazwiska upoważnionej osoby ze strony inwestora przyjmującego kosztorys – wraz z podpisami
  • wartość kosztorysową robót (wartość netto i brutto)
  • datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.
 2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;
 3. przedmiar robót – określenie rodzajów i ilości prac (przedmiar nie zawiera cen)
 4. kalkulację metodą uproszczoną – przypisanie ceny jednostkowej i wartości do każdej pozycji przewidzianej w przedmiarze (przedmiar; cena jednostkowa; wartość pozycji i wartość łączna)
 5. tabelę wartości elementów scalonych, grupowe zestawienie wartości robót włącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku,
 6. załączniki (potwierdzenie danych zawartych w kosztorysie Np. analizy indywidualne, kalkulacje szczegółowe – nie obowiązkowe)

Dla ułatwienia weryfikacji należy przywołać na pierwszej stronie kosztorysu użyte do wyceny stawki (tzw. narzuty);

 1. stawki roboczogodziny,
 2. stawki kosztów pośrednich,
 3. zysku

wartość kosztorysu netto i brutto oraz nazwę i okres obowiązywania cennika będącego podstawą wyceny - oczywiście uwzględniając region i branżę której dotyczy kosztorys

Przykładowe stawki za I kwartał 2008 roku wynosiły;

 1. dla branży budowlanej (w skali ogólnokrajowej)
  • za roboczogodzinę śr.12,71 zł,
  • koszty ogólne (%) śr. 68,10,
  • zysk (%) śr. 7,80,
  • koszty zakupu (%) śr 13,20,
 2. dla branży sanitarnej
  • za roboczogodzinę śr. 11,97 zł,
  • koszty ogólne (%) śr 68,10,
  • zysk (%) śr 7,60,
  • koszty zakupu (%) śr 13,10,
 3. dla branży elektrycznej
  • za roboczogodzinę śr 12,02 zł,
  • koszty ogólne (%) śr 67,30,
  • zysk (%) śr 7,0,
  • koszty zakupu (%) śr 12,60.
Strona 3 z 4