Dotacje w praktyce. PROW – wybieramy wykonawców. Kosztorys Inwestorski

Artur Brzeziński
Przegląd Mleczarski 8/2008

Wielu inwestorów ze względu na złożoność postępowania lub poddając się krążącym mitom o dużych trudnościach w rozliczeniu robót budowlanych lub remontowych specjalnie częstokroć omija te roboty ograniczając inwestycje tylko i wyłącznie do zakupów maszyn i urządzeń czy środków transportu. Powszechnie uważa się że roboty budowlane z udziałem dotacji są niezbędne tylko przy dużych inwestycjach ale okazuje się że nawet remontując np. kotłownię, modernizując wieżę suszarniczą lub montując większą maszynę gdzie zachodzi konieczność usadowienia maszyny na specjalnym murowanym podeście należy sporządzić prawidłowe kosztorysy inwestorskie.

W poprzednim odcinku naszego cyklu (PM nr 4/2008) opisywaliśmy zasady prawidłowego wyboru dostawców maszyn, urządzeń lub usług – postępowanie ofertowe. W obecnym odcinku zajmiemy się prawidłowym udokumentowaniem wyceny planowanych robót budowlanych a mianowicie kosztorysami inwestorskimi.

Na początek kilka definicji

Zgodnie z „Prawem budowlanym” (art.3 pkt.7) jest to budowa, prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Co to jest obiekt budowlany?

Obiekt budowlany stanowią (art. 3 pkt. 1):

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
  2. budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
  3. obiekt małej architektury

Przykłady takich budowli to; sieci techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni, biogazowni i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia.

Sposób dokumentowania budowy?

Przed i w trakcie robót dokumentację budowy obejmuje;

  • pozwolenie na budowę wraz z załączonym aktualnym projektem budowlanym,
  • dziennik budowy,
  • protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
  • rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeb),
  • operaty geodezyjne,
  • książka obmiarów.

Kosztorys inwestorski – czy to można ominąć?

W przypadku dostawy maszyn i urządzeń wartość zadania jest określana na podstawie wybranej oferty. Określenie wartości zadania polegającego na robotach budowlanych czy remontowych oraz niektórych montażowych następuje wyłącznie na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Wycena robót budowlanych i niektórych montażowych w ramach dotacji = kosztorys inwestorski

Zgodnie z zasadami PROW 2007-2013 dla Agencji kosztorys inwestorski stanowi jedyną podstawę wyceny robót budowlanych. W wytycznych dla beneficjentów czytamy: ...kosztorys inwestorski dla zadań obejmujących roboty budowlane jest „ załącznikiem wymaganym do przeprowadzenia weryfikacji wniosku o dotację”.

Kosztorys inwestorski jest dokładnym określeniem na podstawie projektu budowlanego (projektu robót) zakresu prac oraz maksymalnej wartości, za którą dany zakres prac powinien być zrealizowany.

Najczęściej podejście inwestorów do kosztorysów oczywiście bywa dosyć „swobodne” – kosztorys jako zbędny wymóg formalny Agencji. Często słychać stwierdzenia, że przecież ostatecznie cenę, za którą dane roboty zostaną faktycznie wykonane określają umowy z wykonawcami.

Bywa tak, że wykonawcy realizują roboty za kwotę znacznie mniejszą niż określona w kosztorysie inwestorskim. Częściej jednak zadanie zamyka się kwotą znacznie wyższą niż założył inwestor (gwałtowne wzrosty cen materiałów czy robocizny)

Strona 1 z 4