Utrzymanie ruchu w zakładzie

Oliwia Zakrzewska
Forum Mleczarskie Biznes 1/2023 (50)

Jeśli chodzi o moduły przeznaczone do zarządzania narzędziami, to wdrożenie takich rozwiązań daje możliwość inwentaryzacji różnego rodzaju sprzętu, a także rejestrowania operacji przepływu (wydanie, zwrot czy wymiana). Co więcej, takie rozwiązanie wspomaga użytkowników w zarządzaniu magazynami i zapasami oraz pozwala monitorować koszty narzędzi dzięki statystykom zawartym w module.

zakład przetwórstwa
© fm

Dostępne na rynku aplikacje mobilne wspomagają kontrolę wyrobu gotowego przez dział jakości. Umożliwiają one ewidencję kontrolowanych wyrobów oraz przeprowadzanie sprawdzeń zgodnie z podpiętymi kartami kontrolnymi określającymi prawidłowe wykonanie działania. Użytkownikom aplikacji można przydzielać konkretne role i nadawać im określone uprawnienia, zachowując przy tym pełną kontrolę oraz umożliwiając dostęp do wszelkich danych na temat narzędzi pomiarowych i maszyn z dowolnego miejsca i urządzenia. Możliwe jest sprawdzenie statusu wzorcowania, wyników i świadectw bezpośrednio na linii produkcyjnej czy w trakcie przeprowadzania audytu u klienta. Można ustawić automatyczne przypomnienia o terminach sprawdzeń i przeglądów.

Programy prowadzą rejestrację rzeczywistego użytkowania wraz z dynamicznym aktualizowaniem stanu technicznego dzięki modułom przepływu przyrządów. Zyskujemy pełną, rzetelną informację o aktualnym stanie parku maszynowego. Odnalezienie potrzebnych w danym momencie informacji zajmuje dosłownie sekundy i odbywa się w dowolnym miejscu w firmie. Ponadto monitorowanie zmian właściwości metrologicznych pozwala na odpowiednio wczesne wycofanie narzędzia, a dzięki zaawansowanym raportom możliwe jest zidentyfikowanie newralgicznych punktów generujących podwyższone koszty lub przestoje. Co więcej, zmniejsza się ryzyko niedostępności kluczowych maszyn w procesie produkcji poprzez pełną informację o awariach i prowadzonych naprawach i przeglądach. Skrócenie czasu przestojów następuje dzięki natychmiastowej informacji o awariach generowanej poprzez system automatycznych powiadomień. Moduły funkcjonalne zwane kartami przyrządów są miejscem, gdzie gromadzone są informacje na temat każdego przyrządu. Karta zawiera część poświęconą identyfikacji oraz specyfikacji technicznej, a także informacje na temat aktualnego miejsca użytkowania i użytkownika. Dodatkowo udostępniany jest widok historii przyrządu, gdzie wyświetlone są wszystkie związane z przyrządem działania (wzorcowania, naprawy itp.) wraz z wykresem błędów wskazań. Do każdej karty można dołączyć załączniki, tj. instrukcje obsługi czy deklaracje zgodności.

Obecnie do rozwiązywania problemów występujących w higienicznych liniach procesowych wymagane są wiedza i kompetencje obejmujące swym zakresem takie obszary jak: elektryka, mechanika, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, automatyka, obsługa komputera i specjalistycznych programów czy podstawy analizy energetycznej. Wyspecjalizowana kadra pracownicza jest kluczem do rozwiązywania problemów, stanowiąc przy tym pierwszorzędną wartość.

Kolejnym elementem jest moduł pozwalający na grupowanie przyrządów w zestawy, na których można później wykonywać akcje grupowe, takie jak zbiorcze wydanie/przyjęcie przyrządów, zmiana statusu lub stanu technicznego itp. Możliwe jest także zdefiniowanie miejsca, w którym użytkowane są przyrządy pomiarowe. Użytkownik może określić zarówno miejscowość – bardzo przydatne w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo posiada kilka oddziałów – jak i wydział czy linię produkcyjną. Program pozwala błyskawicznie zidentyfikować wszystkie narzędzia przypisane do danej lokalizacji, a moduł pracowników umożliwia tworzenie profili pracowników, użytkowników narzędzi pomiarowych. Pozwala to na bardzo proste sporządzenie listy przyrządów będących w posiadaniu pracownika, aby na przykład zebrać je w celu wysyłki do wzorcowania czy wykonania przeglądu technicznego. W sekcji dokumentów gromadzone są wszystkie dokumenty tworzone w procesie zarządzania wyposażeniem – skany świadectw, protokoły naprawy itp. Moduł powiązany jest z kartami przyrządów i działaniami, co pozwala w kilka kliknięć odnaleźć i wyświetlić interesujący dokument, niezależnie od miejsca, w którym przebywamy.

produkcja nabiału
© fm

Najważniejszą sekcją zdaje się być moduł działań, który pozwala na nadzorowanie harmonogramu wszystkich zaplanowanych działań. Widok listy z czytelnymi ikonami pozwala na sprawną organizację wzorcowania czy przeglądu. Kluczowy jest element pozwalający zachować zgodność z wymaganiami systemu. O zbliżających się działaniach użytkownik zostanie poinformowany mailem. Jeśli chodzi o moduł przepływu przyrządów, pozwala on na sprawowanie pełnej kontroli nad lokalizacją, użytkownikiem i stanem technicznym narzędzi. Dzięki systemowi kodów oraz specjalnemu mobilnemu widokowi operacje wydań i przyjęć narzędzi mogą być wykonywane nawet w centrum produkcji. Opcja zaawansowanego zarządzania czasokresami umożliwia nawet zatrzymywanie upływu czasu ważności badania, gdy przyrząd jest nieużywany. Statystyki i raporty to zaś narzędzie, które otwiera drogę do zupełnie nowego poziomu zarządzania wyposażeniem pomiarowym. Raporty mogą być tworzone jako wykres lub tabela na podstawie dowolnych danych przechowywanych w aplikacji.

Przykładowymi możliwościami modułu są analiza kosztów i planowanie budżetu, znajdowanie producentów narzędzi generujących największe koszty napraw lub najkrótszą żywotność, analiza terminowości realizacji działań. Z tego menu administrator może dodawać użytkowników aplikacji wraz z przypisywaniem do nich odpowiednich uprawnień. Moduł analiz to rozszerzenie zawierające zbiór narzędzi umożliwiających weryfikację oraz poprawę systemów pomiarowych. Moduł umożliwia badanie zdolności systemu i procesu pomiarowego przy pomocy trzech analiz. Rozszerzenie umożliwia wykorzystanie statystyk i danych z procesu w celu weryfikacji odchylenia od założonych standardów. Analiza poziomu stabilności procesu przeprowadzana jest za pomocą wspomnianych już czterech narzędzi: histogramu, diagramu Pareto, karty kontrolnej, diagramu przebiegu procesu. Istnieje także moduł uprawniający do zarządzania widocznością przyrządów względem grupy pracowników odpowiedzialnych za daną lokalizację oraz według stanowiska pełnionego w organizacji.

Kolejnym ważnym modułem jest moduł kontroli maszyn. Pozwala on na rejestrowanie kart maszyn w specjalnej ewidencji, tworzenie zgłoszeń awarii oraz przekształcanie ich do postaci zleceń wewnętrznych bądź wykonywanych przez zewnętrznego kontrahenta. Rozszerzenie zawiera również statystykę terminowości wykonywania działań na maszynach oraz statystykę przedstawiającą czas awarii maszyn.

Dalszy rozwój branży możliwy jest poprzez stałe zwiększanie udziału produktów przetworzonych. Takie szybko postępujące zmiany w stosowanych technologiach związanych z produkcją żywności zmuszają do szybkiego dostosowywania się działów utrzymania ruchu do obsługi coraz bardziej złożonych urządzeń, nieraz trudnych w utrzymaniu. Przy tak dużych zmianach problemem jest wykształcenie nowych umiejętności i wpojenie właściwych sposobów postępowania na każdym stanowisku pracy związanym z produkcją. Przemysł spożywczy jest sektorem bardzo wrażliwym na wszelakiego rodzaju przerwy w procesach produkcyjnych, w głównej mierze ze względu na to, że produkty pochodzące z zakładów produkcji żywności są przeznaczone do spożycia i muszą być bezwzględnie wytwarzane w kontrolowanych warunkach, ściśle monitorowanych zarówno przez same zakłady, jak i przez organy publiczne.

Strona 2 z 2