Dotacje w praktyce. PROW – wybieramy dostawców

Wiesław Wasilewski
Przegląd Mleczarski 4/2008

Wybór dostawców jest jednym z najtrudniejszych elementów kompletacji wniosku o dotację. Obok wyboru ewentualnych wykonawców inwestycji opartego na sporządzonym prawidłowo kosztorysie inwestorskim jest to czynność stwarzająca inwestorom najwięcej pracy i co zrozumiałe powoduje najwięcej pomyłek.

W obecnym czasie gdy poważni dostawcy mają z reguły wypełnione portfele zamówień samo ogłoszenie chęci zakupu maszyny czy urządzenia nie wystarcza.

SPO Rolny – PROW

Na początek trochę porównań w zakresie wyboru wykonawcy pomiędzy poprzednim Sektorowym Programem Operacyjnym Rolnictwo a obecnie wdrażanym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  • Przy wartości inwestycji do 100.000 zł kosztów kwalifikowanych inwestycji – wolna ręka (jedno zapytanie ofertowe/jedna oferta)
  • Przy wartości inwestycji powyżej 100.000 zł kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż równowartość 200.000 EURO kosztów kwalifikowanych – postępowanie ofertowe (pięć zapytań ofertowych/ co najmniej trzy oferty)
  • Przy wartości inwestycji o równowartości powyżej 200.000 EURO procedura oparta na zapisach ustawy ”Prawo Zamówień Publicznych” – (pisaliśmy o tym szerzej w nr 01/2008 „PM”)

PROW 2007-2013:

  • Przy wartości inwestycji do 100.000 zł kosztów kwalifikowanych – wolna ręka (jedno zapytanie ofertowe/jedna oferta)
  • Przy wartości inwestycji powyżej 100.000 zł kosztów kwalifikowanych – postępowanie ofertowe (trzy zapytania ofertowe na druku wg wzoru/trzy oferty)

W uzasadnionych przypadkach, gdy wynika to Np. z przyjętej technologii produkcji, możliwe jest przedłożenie tylko jednej oferty ale należy się liczyć z obowiązkiem składania żmudnych, dodatkowych wyjaśnień.

Ustawodawca wprowadza obowiązujący wzór zapytania ofertowego zgodnie z zasadą że złożona oferta musi odpowiadać dokładnie na zapytanie ofertowe i być porównywalne.

Przez zadanie rozumie się dostawę lub usługę, będącą przedmiotem zakupu pochodzącego od jednego dostawcy lub wykonawcy, przy czym dostawa obejmować może zarówno jeden przedmiot jak i całą partię, a usługa może składać się z jednej usługi bądź kilku rodzajów usług.

Strona 1 z 3