1. Komunikaty
Polska

PIM wspiera dbanie o dobrostan zwierząt

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© polska izba mleka

Troska o dobrostan zwierząt nie jest zjawiskiem nowym. Na przestrzeni dziejów różne kultury i jednostki opowiadały się za humanitarnym traktowaniem zwierząt. Starożytne cywilizacje, takie jak starożytny Egipt i starożytna Grecja, posiadały prawa i zwyczaje chroniące zwierzęta przed okrucieństwem. W erze nowożytnej ruch na rzecz dobrostanu zwierząt nabrał rozpędu w XIX i XX wieku, co doprowadziło do powstania organizacji zajmujących się prawami i dobrostanem zwierząt. 

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, który odnosi się do ogólnego dobrostanu i jakości życia zwierząt. Obejmuje zapewnienie, że zwierzęta są wolne od niepotrzebnego cierpienia i mają zaspokojone potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Koncepcja dobrostanu zwierząt uznaje, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi do odczuwania bólu i przyjemności, a zatem zasługują na etyczną uwagę i ochronę.

Aby zapewnić ochronę dobrostanu zwierząt, wiele krajów wdrożyło określone przepisy ustawowe i wykonawcze. Przepisy te obejmują szeroki zakres obszarów, w tym zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt, standardy dotyczące trzymania i transportu zwierząt oraz wytyczne dotyczące testów i badań na zwierzętach. Organizacje międzynarodowe, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE), opracowały wytyczne i standardy w celu promowania dobrostanu zwierząt na całym świecie.

Polska Izba Mleka wpisując się w światowe trendy, chce wspierać polskich rolników w osiąganiu wysokich wskaźników dobrostanowych i również opracowała systemowe rozwiązania poprawienia bytu zwierząt – Standard Polskiej Izby Mleka w zakresie modułu dobrostanu zwierząt. Prace nad tym dokumentem są już na ostatnim etapie przed wdrażaniem w firmach. Standard ma celu zdefiniowanie wymagań oraz stworzenie jednolitego systemu oceny dobrostanu zwierząt. System ten pozwoli rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

Kampania pt. Program dobrostan + sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.

Warte przeczytania