Hochland Polska: Konsumenci są dziś bardziej świadomi!

Janusz Górski
.

W ostatnich latach coraz więcej firm przejawia aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility). Przedsiębiorstwa starają się prowadzić działalność gospodarczą z uwzględnieniem szeroko rozumianych interesów społecznych. Przyczyną są zmieniające się oczekiwania konsumentów, pracowników i społeczeństwa wobec biznesu. Konsumenci są dziś bardziej świadomi, a przez to coraz bardziej wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Zwracają większą uwagę na skład i pochodzenie żywności oraz jej oddziaływanie na zdrowie, a także na to,  jak firmy oddziałują na środowisko naturalne. Na ten temat rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska.

Skąd się wzięła społeczna odpowiedzialność biznesu?

Na najbardziej rozwiniętych rynkach świata od dawna już nie mówi się, że społeczna odpowiedzialność biznesu to moda, która szybko przeminie. I praktycy, i teoretycy biznesu zgadzają się dziś z tezą, że te firmy, które odpowiedzialnie kształtują swoje relacje z otoczeniem, są bardziej konkurencyjne. Do powstania i wzrostu popularności idei odpowiedzialnego biznesu przyczynia się coraz powszechniejsza świadomość globalnych wyzwań, z którymi świat musi sobie poradzić. Te wyzwania to m.in. ocieplanie się klimatu, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, dojrzewanie społeczeństw, dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych czy pogłębiające się różnice społeczne. Firmy muszą zatem uwzględniać w swoich działaniach kontekst społeczny oraz środowiskowy. W praktyce oznacza to konieczność odpowiadania przez przedsiębiorstwa na nowe, zmieniające się potrzeby otoczenia.

Jakie nowe wyzwania stoją przed firmami?

Podam kilka przykładów. Liczba ludzi zamieszkujących nasza planetę wciąż rośnie, a wraz z nią także konsumpcja. Jednocześnie coraz więcej ludzi dostrzega, że jeśli nie będziemy chronić środowiska naturalnego, zasoby ulegną wyczerpaniu, a przyroda degradacji. Rośnie więc oczekiwanie, że firmy będą prowadzić swoją działalność z dbałością o naturę i jej zasoby. Inne ważne wyzwanie dotyczy tego, jak zmienić skład surowcowy produktów, by zaspokoić nowe potrzeby zdrowotne  społeczeństwa wynikające z pojawienia się chorób cywilizacyjnych, jak np. alergii czy otyłości. Jeszcze inne wyzwanie, przed którym stają szczególnie producenci żywności, dotyczy tego, jak pogodzić wymogi nowoczesnej produkcji z oczekiwaniami konsumentów, chcących spożywać zdrową i naturalną żywność.

Globalne wyzwania wpływają na indywidualne wybory nas wszystkich – konsumentów. I w efekcie powoli, dzień po dniu, zmieniają oblicze polskich przedsiębiorstw. Polacy bardziej niż kiedyś interesują się tym, czy firmy postępują etycznie i odpowiedzialnie. Działając odpowiedzialnie możemy zwiększać zaufanie naszych konsumentów.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Nowocześnie rozumiany CSR, jako sposób prowadzenia działalności z uwzględnieniem interesów społecznych jest uporządkowanym działaniem jednocześnie w czterech obszarach funkcjonowania firmy, a są to: rynek, środowisko, miejsce pracy i społeczeństwo. W obszarze rynek odpowiedzialność przejawia się poprzez dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktów, tworzenie produktów w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne konsumentów czy odpowiednie znakowanie opakowań i etykiet oraz odpowiedzialną reklamę. W obszarze środowisko odpowiedzialność biznesu realizowana jest poprzez redukcję zużycia wody i energii, ilości produkowanych opakowań, emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie transportu, lepsze zarządzanie odpadami czy wykorzystywanie energii ze źródeł odnawianych. W obszarze miejsce pracy jest to edukacja i rozwój pracowników na różnych szczeblach, przejrzysty system ocen pracowniczych, a także wynagrodzeń i benefitów lub też tworzenie możliwości do angażowania się pracowników w proces zarządzania firmą. W obszarze społeczeństwo firmy dbają o dobre sąsiedztwo i dialog ze społecznościami lokalnymi, w których firma działa, współpracują z partnerami społecznymi czy angażują się w działania zmierzające do rozwiązania konkretnego problemu społecznego (jak np. otyłość czy ubóstwo).

Czy działania z obszaru CSR są obowiązkiem dla firm, czy też są dodatkowym zobowiązaniem?

Do przestrzegania przepisów prawa zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa. Jednak działania podejmowane przez firmę w każdym z czterech obszarów CSR są dodatkowym dobrowolnym zobowiązaniem, które jest określone jako ważne zarówno dla samej firmy, jak i jej otoczenia. Wszystkie te obszary spaja wizja i zarządzanie. Jest to zestaw polityk, zasad i działań, które porządkują sposób realizacji odpowiedzialności w całej firmie.

Jakie są kluczowe wyzwania odpowiedzialności społecznej w branży spożywczej?

Żadna firma nie jest w stanie w 100 procentach odpowiedzieć na oczekiwania społeczne i uwzględniać w swojej strategii i działalności operacyjnej interesy wszystkich grup interesariuszy. Kluczem do sukcesu jest umiejętny wybór tych zagadnień, którymi dane przedsiębiorstwo chce i powinno się zająć w każdym z czterech obszarów CSR: miejscu pracy, rynku, społeczeństwie i środowisku naturalnym.

Jakie zatem wyzwania stoją dziś przed branżą spożywczą?

Już od kilku lat odpowiedzialność producentów żywności nie jest postrzegana tylko jako dostarczanie produktów bezpiecznych i dobrej jakości. Wiele międzynarodowych instytucji, agencji i organizacji przygotowuje wytyczne dla firm z sektora spożywczego chcących sprostać wyzwaniom wynikającym z rosnących potrzeb konsumentów i zmian w środowisku. Należą do nich m.in.: choroby cywilizacyjne, niezdrowe zachowania i wzorce konsumpcyjne, czy rosnące niedobory składników odżywczych wynikające z nieprawidłowego odżywiania się. Potrzeby i oczekiwania konsumentów są dziś kluczowym czynnikiem zmieniającym oblicze producentów żywności.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Górski

Zobacz także