Produkty rodzinne: Produkt Plus

Joanna Górska
Forum Mleczarskie Handel 1/2022 (109)

polmlek gouda opakowanie rodzinneWe współczesnym świecie rosnąca konkurencja na rynku żywności zmusza producentów żywności do korzystania z różnych form marketingowych sprzyjających zakupowi oferowanych przez nich dóbr. Jedną z technik jest wprowadzanie do portfolio produktów przeznaczonych dla konkretnej grupy docelowej. W tym celu określa się parametry charakteryzujące daną grupę docelową oraz opracowuje produkty spełniające unikatowe wymagania danej grupy konsumentów. Do najczęściej opisywanych grup docelowych należą dzieci, nastolatki, seniorzy, sportowcy, kobiety, mężczyźni czy rodziny.

Definiowanie grupy docelowej

Grupa docelowa (ang. target group) jest definiowana jako grupa osób, do której skierowany jest produkt, komunikat lub przekaz reklamowy. Tradycyjnym sposobem definiowania grupy docelowej jest wybór osób spełniających określone kryteria społeczno-demograficzne. Za standardowo przyjęte uznaje się wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, liczba dzieci, dochód, stan posiadania.

Jedną z grup docelowych wybieranych do opracowania linii produktowych jest rodzina. Produkty przeznaczone dla tej grupy są najczęściej stworzone z myślą o zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków rodziny powiązanych ze sobą więzami krwi lub pozostających ze sobą w emocjonalnej zależności. Przekaz marketingowy najczęściej skierowany jest na rodziców w otoczeniu jednego lub dwojga dzieci, nieraz wsparty wizerunkami i autorytetami dziadków.

Jak opisujemy rodzinę

Obecnie rodzina definiowana jest jako grupa osób powiązanych ze sobą poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo. W węższym znaczeniu są to najczęściej rodzice wraz z dziećmi. Zdaniem socjologów rodzina to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”. Badaniami zachowań rodzin zajmuje się cała rzesza specjalistów i naukowców: socjologów, psychologów czy pedagogów.

koło maślanka wiejska owocowaJedną z najczęściej przytaczanych definicji rodziny jest charakterystyka opracowana przez Auguste’a Comte’a, który sformułował prostą definicję rodziny. Określa ona rodzinę jako podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo. Jednocześnie wielu naukowców do zagadnienia „rodzina” podchodzi od strony systemowej. Oznacza, że rodzina jako system powinna być rozpatrywana całościowo. Innymi słowy oznacza to, że zmiana w jednej części systemu rodzinnego powoduje zmianę w pozostałych jego częściach.

Obecnie wielu specjalistów podejmujących temat rodziny podkreśla, że pojęcie rodziny bardziej powinno być opisywane w kategoriach komunikatywnych niż strukturalnych. Podejście to definiuje rodzinę jako „duchowe zjednoczenie szczupłego grona osób skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i społeczną”.

Rodzina w świadomości Polaków

W Polsce na przestrzeni ostatnich lat dokonuje się swoista rewolucja mentalnościowa na poziomie społeczno-ekonomicznym. Mimo to, jak wskazuje CBOS rola rodziny w życiu Polaków nie maleje, ale się umacnia. W badaniach obserwuje się także zmiany znaczenia i rozumienia słowa „rodzina”. Wartym podkreślenia jest fakt, że także zakres samego słowa rodzina wyraźnie się poszerza. Z roku na rok przybywa opinii, że rodzinę stanowią także osoby pozostające w związkach nieformalnych, niejednokrotnie wspólnie wychowujących dzieci z tego lub z poprzednich związków. 

włoszczowa serZ badań wynika, że zdecydowana większość ankietowanych (84%) chciałaby, aby ich rodzina była podobna do tej, w której się wychowali. Blisko połowa Polaków (45%) zdecydowanie wyraża takie pragnienie. Co siódma osoba (14%) chce uniknąć powielania wzorców wyniesionych z domu, a 2% badanych nie ma zdania w tej kwestii. Na ogół Polacy są zatem zadowoleni z typu rodziny, w którym wyrośli, i dążą do tego, aby ich własna była do niego podobna.

W Polsce od lat wiodącym typem rodziny jest rodzina dwupokoleniowa, składająca się z rodziców i dzieci. Taki model rodziny reprezentuje obecnie blisko połowa respondentów (49%). W zasadzie nie zmienia się odsetek osób żyjących w dużej, wielopokoleniowej rodzinie (22%) oraz w małżeństwie bez dzieci (11%). 1% badanych w 2019 roku zadeklarował samotne wychowanie dzieci.

Według opracowania CBOS w dużych wielopokoleniowych rodzinach najczęściej żyją rolnicy (35%), średni personel, technicy (32%) oraz osoby o dochodach per capita w gospodarstwie domowym mieszczących się w przedziale od 1300 zł do 1799 zł (29%). Istotnie rzadziej w skład takich rodzin wchodzą badani o najwyższych dochodach, a także robotnicy niewykwalifikowani i renciści. Ci ostatni znacznie częściej żyją samotnie (31%).

Pragnienie posiadania potomstwa jest niemal powszechne. Najliczniejszą grupę stanowią ci, którzy chcieliby mieć dwoje dzieci (47%), a nieco ponad jedna czwarta Polaków (28%) deklaruje chęć posiadania trojga. Istotnie rzadziej badani za optymalne rozwiązanie uważają posiadanie jedynaka (6%), czworga dzieci (7%) lub jeszcze większej ich liczby (4%). Tylko dwie osoby na sto nie chcą mieć żadnego dziecka (2%). 

Również ciekawe są wnioski co do przyszłości statusu rodziny w Polsce. W małej, dwupokoleniowej rodzinie częściej niż pozostali chcieliby żyć badani w wieku 35-44 lat (65%), żyjący w miastach liczących do 20 tys. mieszkańców (65%), kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (64%), uczniowie i studenci (66%), zatrudnieni w spółkach właścicieli prywatnych i państwa (74%) oraz praktykujący religijnie kilka razy w roku (68%). Dużą, wielopokoleniową rodzinę preferują zwłaszcza badani z miast liczących między 100 a 500 tys. mieszkańców (42%), rolnicy (60%), osoby o dochodach na członka gospodarstwa domowego w przedziale 1300-1799 zł (43%) oraz biorące udział w praktykach religijnych raz w tygodniu (41%).

Wśród najmłodszych badanych (18–24 lata) nieposiadanie dzieci jest powszechne (dotyczy 99%). Wyraźnie widać trend opóźniania momentu urodzenia pierwszego dziecka. W grupie osób między 25 a 34 rokiem życia 45% nie ma dzieci, a 30% ma jedno dziecko. Spośród badanych osób w wieku między 35. a 44. rokiem życia przeszło dwie piąte ma dwoje dzieci, co trzeci jedno (30%), a 13% troje. Więcej niż dwoje dzieci ma prawie co czwarta osoba w wieku 45-54 lat (22%), ponad jedna trzecia w grupie wiekowej 55-64 lata (35%).

cebelinska.jpgMałgorzata Cebelińska

Dyrektor Handlu Mlekpol (SM) 

Duże rodziny są dla nas ważną grupą konsumentów. Już przy modelu 2+2 bardzo ważna jest odpowiednia organizacja obo­wiązków rodzinnych, w tym za­kupów. Zauważamy, że ta grupa chętnie sięga po pro­dukty takie jak masło osełka 500 g, śmietanki Łaciate 500 ml lub 1 l, ser mascarpone w opakowaniu 500 g oraz sery dojrzewające w plastrach 400 g, 800 g czy 1 kg. Jedne większe zakupy, robione rzadziej, to także zauważalny nowy nawyk, który nasi konsumenci wy­kształcili w trakcie pandemii COVID-19. Zainteresowanie produktami o większych gramaturach rośnie również przed świętami. Oczywiście ma to związek z potrzebą zrobienia odpowiedniego zapasu na kilkudniowe biesia­dowanie w rodzinnym gronie, ale także wynika z tradycji kulinarnych Polaków. Do przygotowania serników, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie świąt, używamy najczęściej mielonych twarogów Mlekpol w wygodnych wiaderkach 1 kg. Jednocześnie coraz więcej osób po­szukuje w tradycyjnych daniach nuty nowoczesności – dla nich proponujemy ser mascarpone, z którego moż­na przygotować m.in. kremowe serniki nowojorskie, ba­skijskie czy tort bezowy dacquoise.

Szczęście rodzinne priorytetem życia

Szczęście rodzinne zajmuje niezmiennie pierwsze miejsce wśród najważniejszych wartości, jakimi Polacy kierują się w swoim codziennym życiu. Zdecydowana większość badanych (85%) stoi na stanowisku, że człowiekowi potrzebna jest rodzina, żeby rzeczywiście był szczęśliwy. Jedynie co ósmy respondent (12%) sądzi, że bez rodziny można żyć równie szczęśliwie. Ponad połowa ankietowanych (55%) za najodpowiedniejszy dla siebie model rodziny uznaje małżeństwo z dziećmi, a więcej niż jedna czwarta (29%) chciałaby żyć w dużej rodzinie wielopokoleniowej.

Do tej pory na świecie panowała zgoda w kwestii prognoz wskazująca, że do 2100 r. liczba ludności na świecie osiągnie 10,9 mld. Jednakże niedawno opublikowano artykuł w czasopiśmie naukowym The Lancet, który przeczy tej tezie. Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) opisał model według którego, liczba ludności na świecie będzie rosła do 2064 r., kiedy to osiągnie 9,7 mld, a potem zacznie spadać. Oznaczałoby to, że w 2100 r. liczba ludzi na świecie wyniesie 8,8 mld, czyli o 2 mld osób mniej niż pierwotnie sądzono.

Znaczenie rodziny w życiu Polaków

Rodzina istnieje od najdawniejszych czasów. Jest pierwszą grupą, w jaką wstępujemy, gdyż następuje to w momencie przyjścia na świat. Dla młodego człowieka rodzina jest podstawowym elementem, bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować. W rodzinie dokonuje się proces przekazania dzieciom wartości kulturowych i wprowadza się je w życie społeczne. Dzięki rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, pokonywać strach, nabierać pewności siebie, odpowiedzialności, szczerości, dobroci i miłości, którą przekazują rodzice. Panuje przekonanie, że na najbliższej rodzinie możemy polegać w każdej sytuacji. Zawsze można się zwierzyć, wypłakać. Dzięki najbliższym wychodzimy z trudnych sytuacji, pokonujemy strach, czasem zaczynamy nowe lepsze życie. Rodzina w życiu człowieka ma ogromne znaczenie. Dzięki niej uczymy się szacunku, tak wpajane są wartości moralne i społeczne, bez których człowiek nie umie poprawnie żyć.

Rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom. Dzięki rodzinie zostaje zachowana ciągłość naszego istnienia. Celem większości małżeństw jest posiadanie potomstwa i stworzenia ciepłego ogniska domowego.

bedkowska.jpgAneta Będkowska

Marketing Manager w Sertop

W naszym asortymencie znajdują się 100 g kostki tzw. telewizorki, których gramatura umożliwia przygotowanie śniadania dla całej rodziny oraz 140 g krążki serowe z trójkątnymi, porcjami produktu do zjedzenia „na raz”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowa­dziliśmy także na rynek serowe plastry, szczelnie pako­wane, niewymagające użycia noża. Teoretycznie rodzi­nom proponuje się wspomniane kostki i plastry, jednak z naszych obserwacji wynika, że w tej grupie docelowej doskonale sprawdzają się także mini porcje serków, do­stosowane do potrzeb dzieci i zapobiegające marnowa­niu żywności, a sam wybór gramatury produktu uzależ­niony jest od wielkości danej rodziny oraz jej potrzeb.

Funkcje rodziny

Rodzina rozumiana jako instytucja społeczna charakteryzuje się szeregiem cech i funkcji stosunkiem pokrewieństwa, dziedziczenia, zaspokajaniem potrzeb oraz wspólnym zamieszkiwaniem. Stanowi o trwałości społeczeństwa, jest nośnikiem obowiązujących w danym społeczeństwie norm, wzorców i wartości. Wyodrębnić można trzy podstawowe funkcje rodziny: prokreacyjną, wychowawczą i gospodarczą. Funkcja prokreacyjna zapewnia trwałość biologiczną rodzinie i społeczeństwu. Funkcja wychowawcza polega na stworzeniu przez członków rodziny optymalnych warunków do właściwego przebiegu procesu socjalizacji dziecka. Funkcja ekonomiczna to utrzymanie dobrobytu, a także dbanie o realizacje aspiracji życiowych poszczególnych członków. Wszystkie trzy funkcje są od siebie zależne.

Rola rodziny w decyzjach zakupowych

mlekovita chedar burgerRodzina jest jednym ze środowisk, które w najtrwalszy sposób kształtują nasze postrzeganie świata. W rodzinie zachodzi proces zwany socjalizacją konsumencką, gdzie jesteśmy przygotowywani do roli konsumenta. Bardzo często nasze upodobania i zachowania konsumpcyjne wynikają z utrwalonych wzorców zaszczepionych w domach. Jak wynika z analizy zachowania te obejmują czynności psychiczne i fizyczne, łącznie z ich motywami i przyczynami, czynności dotyczące orientacji, kupowania, użytkowania i pozbywania się wyrobów (cykl konsumpcji) oraz produkcję rzadkich towarów i usług pozwalające konsumentowi funkcjonować oraz osiągnąć swoje cele i urzeczywistniać swoje wartości, a dzięki temu osiągać zadowolenie i dobrobyt z uwzględnieniem skutków krótko- i długofalowych oraz konsekwencji jednostkowych i społecznych”

Strona 1 z 2