1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Mamy treść umowy Skarbu Państwa z Mlekovitą na 260 mln zł

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
grupa mlekovita

7 grudnia 2023 r., została zawarta umowa nr II/26/P/15014/6230/22/DRI o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita, inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy produkcyjnych w Wysokiem Mazowieckiem woj. podlaskie, przez budowę nowej fabryki mleka UHT, zakup maszyn i urządzeń do przerobu półproduktów wraz ze zwiększeniem wydajności infrastruktury towarzyszącej. 

Forum Mleczarskie dotarło do treści umowy. Mowa w niej m.in.:

Mając na uwadze, że:

A.         W dniu 24 maja 2021 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014ˮ.

B.         W dniu 24 sierpnia 2021 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej „Zespołem”, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011– 2030, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2021 – 2024, polegającej na „Zwiększeniu mocy produkcyjnych SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie), przez budowę nowej fabryki mleka UHT i zakup maszyn i urządzeń do przerobu półproduktów wraz ze zwiększeniem wydajności infrastruktury towarzyszącej”. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 24 maja  2021 r.

C.         W dniu 13 grudnia 2021 r. Przedsiębiorca złożył aneks nr 1 do wniosku o udzielenie pomocy publicznej z dnia 24 maja 2021 r. Proponowane zmiany dotyczyły zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz aktualizacji harmonogramu tworzenia nowych miejsc pracy i poniesienia kosztów inwestycji.

D.         W dniu 26 czerwca 2023 r. Przedsiębiorca złożył aneks nr 2 do wniosku o udzielenie pomocy publicznej z dnia 24 maja 2021 r. Proponowane zmiany dotyczyły zmiany harmonogramu tworzenia nowych miejsc pracy i poniesienia kosztów inwestycji.

E.         Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach pomocy”, działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, 
w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273). 

F.          Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.  

 

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje: 

§ 1.WYPŁATA POMOCY

1.   Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2023 – 2025 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 27 321 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

1)     w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 11 707 822,95 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 95/100);

2)     w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 11 920 072,50 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 50/100);

3)     w roku 2025 w kwocie nie wyższej niż 3 693 104,55 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto cztery złote 55/100).

2.   Pomoc przyznaje się w związku z realizacją przez Przedsiębiorcę w latach 2021 – 2025 Inwestycji strategicznej polegającej na „Zwiększeniu mocy produkcyjnych SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie), przez budowę nowej fabryki mleka UHT i zakup maszyn i urządzeń do przerobu półproduktów wraz ze zwiększeniem wydajności infrastruktury towarzyszącej”, zwanej dalej „Inwestycją”. 

3.   Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.

4.     Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 (Dz.  U.  z  2021 r.  poz. 2422) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy. 

5.   Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Programem.

 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

1.   Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji. 

2.   Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do: 

1)   utworzenia w związku z Inwestycją w Wysokie Mazowieckie woj. podlaskie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 52 nowych miejsc pracy, w tym 3 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Umowy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi 3 712 etaty, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;

2)   utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;

3)   poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Umowy, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 260 200 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych);

4)   utrzymania w województwie podlaskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji; 

5)   nawiązania współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki 
w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.  ) polegającej na zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych, sponsorowaniu badań naukowych,  zlecaniu realizacji programów kształcenia, udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich, lub finansowaniu udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienia, udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych, wyposażeniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań, wyposażenia szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych, współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i poniesienia w związku z tą współpracą, w okresie realizacji lub utrzymania Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji, tj. 4 098 150,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych);

6)   wykonania następujących zobowiązań związanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „Kryteriami Jakościowymi”:

a)     Kryterium jakościowe „Inwestycja w sektorze strategicznym”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres  utrzymania  Inwestycji będzie produkował wyroby lub świadczył usługi określone kodem PKWiU:

-  10.8. – pozostałe artykuły spożywcze;

b)     Kryterium jakościowe „Wysokie przychody z eksportu”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że na koniec okresu utrzymania Inwestycji udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa będzie co najmniej równy przeciętnemu na dzień zawarcia Umowy. Przeciętny udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej ustalany jest na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych” za pełny rok kalendarzowy;

c)     Kryterium jakościowe „Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W przypadku utraty przez klaster statusu KKK, przedsiębiorca jest obowiązany do przystąpienia do innego klastra o statusie KKK, tak aby spełnić warunek członkostwa w KKK albo do dalszego funkcjonowania w  strukturze dotychczasowego KKK;

d)     Kryterium jakościowe „Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie:

                                     -        realizacji inwestycji – co najmniej 80% osób zatrudnionych na nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, będzie posiadało wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu związanego z nową inwestycją, lub

                                     -        utrzymania inwestycji – średnioroczne zatrudnienie pracowników w zakładzie na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony wyniesie co najmniej 70 %;

e)     Kryterium jakościowe „Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w ostatnim dniu okresu utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo dokument go zastępujący, lub status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji potwierdzony odpowiednim dokumentem albo wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

f)      Kryterium jakościowe „Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania inwestycji:

-       zapewni pracownikom dostęp do szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, lub 

-       dofinansuje koszty kształcenia, lub 

-       nawiąże współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub 

-       zapewni pozaszkolne zajęcia edukacyjne, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub 

-       przekaże na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyny lub narzędzia, lub 

-       stworzy klasę patronacką lub laboratorium, lub 

-       wprowadzi kształcenie dualne, lub 

-       zezwoli na prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego;

g)     Kryterium jakościowe „Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w całym okresie utrzymania inwestycji będą obowiązywały 
w zakładzie regulacje wewnętrzne, zapewniające pracownikom możliwość skorzystania 
z dodatkowych świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem tj. ze świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej, sportowo –rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej, wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa lub układami zbiorowymi pracy. Świadczenie dodatkowe zostanie sfinansowane przez pracodawcę w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie. Wszyscy pracownicy niezwłocznie po wprowadzeniu regulacji złożą pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z nią.

3.   Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji 
i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

4.   Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych
i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem.

 

§ 3.SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1.   Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – 
w następujący sposób:

1)     w roku 2023, w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, a w latach 2024 – 2025 w terminie do dnia 30 września, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy i poniesionych kosztów Inwestycji obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP . Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra; 

2)     w Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć i o kosztach Inwestycji, które planuje ponieść w okresie od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane;

3)     w przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W latach 2023 – 2025 w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie ponoszenia kosztów inwestycji zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;

4)     w przypadku poniesienia przez Przedsiębiorcę w danym roku kosztów inwestycji o wyższej wartości niż została określona w Załączniku Nr 4 do Umowy lub w przypadku utworzenia większej liczby miejsc pracy niż została określona w Załączniku Nr 3, to koszty inwestycji i utworzone miejsca pracy zostaną zaliczone na poczet realizacji zobowiązania w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w tym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;

5)     kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze 
PL 76 1020 1332 0000 1002 0027 9448. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

2.       W latach 2024 – 2031 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym decyduje data założenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP . 

3.        Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, 
z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o pomoc zgodnie z rozporządzeniem 651/2014. 

4.       Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania Ministrowi w latach 2027 – 2031 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 4 – 6. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do Umowy oraz składane Ministrowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym. O zachowaniu terminu na przedłożenie sprawozdań, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez platformę ePUAP. 

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

1.     W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2024 – 2026, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości nakładów inwestycyjnych, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”.

2.     Kontrole przeprowadza się:

1)     w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344),

2)     w siedzibie Przedsiębiorcy lub,

3)     w miejscu realizacji Inwestycji.

3.     O sposobie przeprowadzenia kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.

4.     Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny.

5.     W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, w szczególności gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.

6.     W okresie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

7.     Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 5.

8.     Po przeprowadzeniu kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół 
z kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem, łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego kontrolą.  Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania. 

9.     Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpływu zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. 

10.  Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 9.

11.  W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, 
przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół –
w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

12.  Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.

13.  Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby 
i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.

14.  Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport. 

15.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.

16.  W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

17.  Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.

18.  Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

19.  Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 4 ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 4 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.

20.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 5.  NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

1.   W przypadku, gdy:

1)  liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż 50 nowych miejsc pracy, w tym niższa niż 3 dla osób z wyższym wykształceniem  (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,

2)     koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będą niższe niż 208 160 000,00 zł (słownie: dwieście osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych,
na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2.   W przypadku, gdy liczba nowych miejsc pracy, utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż 52 nowych miejsc pracy, w tym niższa niż 3 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie niższa niż 50 nowych miejsc pracy, w tym 3 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), lub wartość kosztów Inwestycji poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2025 r., będzie niższa niż 260 200 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych), ale nie niższa niż 208 160 000,00 zł (słownie: dwieście osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu w punkcie 9A.2.1.8. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. 

3.   W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4, wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

4.   W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o których mowa w § 3 ust. 2 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie 27 321,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

§ 6.WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

1.     W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2, 4 - 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca:

1)   utrzymał mniej niż 50 miejsc pracy, w tym mniej niż 3 dla osób z wyższym wykształceniem 
(w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 

2)   utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 
208 160 000,00 zł (słownie: dwieście osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),

3)   poniósł koszty w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, w wysokości niższej niż 15% wartości przyznanej dotacji, tj. w kwocie niższej niż 4 098 150,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),

4)   nie wykonał któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2.     Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 4, wynika iż Przedsiębiorca:

1)   utrzymał mniej niż 52 miejsc pracy, w tym mniej niż 3 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, ale nie mniej niż 50 miejsc pracy, w tym nie mniej niż 3 dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 2 ust. 2 pkt 2, 

2)   utrzymał Inwestycję, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 
260 200 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych), ale nie niższej niż 208 160 000,00 zł (słownie: dwieście osiem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),

- kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9A Programu 
w punkcie 9A.2.1.8. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra. 

 

§ 7.  ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.     W przypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.

2.     Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.

3.     Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

4.     Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:

1)     rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;

2)     zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;

3)     nie wykonał któregokolwiek zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 – 6;

4)     zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;

5)     zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2021 – 2025 polegającej na „Zwiększeniu mocy produkcyjnych SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie), przez budowę nowej fabryki mleka UHT i zakup maszyn i urządzeń do przerobu półproduktów wraz ze zwiększeniem wydajności infrastruktury towarzyszącej”;

6)     w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.

 

5.     W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4, 
a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy 
w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

6.     W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz 
w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.

7.     W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. 
Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

8.     W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przezwyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu), nie będzie dłuższy niż 10 lat. 

© forum mleczarskie

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania