1. Aktualności
  2. Świat
Chiny

Import do Chin pozostanie istotny mimo wzrostu produkcji

Źródło: AHDB za Rabobank
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jako trzeci co do wielkości producent mleka na świecie i największy importer, Chiny stanowią bardzo ważną część światowego rynku mleczarskiego. W niedawnym raporcie Rabobanku zbadano, jak rozwój sytuacji w chińskim sektorze mleczarskim może wpłynąć na światowy handel produktami mlecznymi. Kluczowe punkty:

  • od 2002 roku chińska krajowa produkcja mleka potroiła się
  • coraz większa część stad utrzymywana jest w gospodarstwach w dużych (powyżej 1000 krów).

Rabobank szacuje deficyt importowy na 11,9 mln ton ekwiwalentu płynnego mleka (LME) w 2023 r. Oczekuje się, że deficyt importu wzrośnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, ponieważ popyt w Chinach będzie rósł w szybszym tempie niż podaż krajowa.

Produkcja

Rabobank podaje, że krajowa produkcja mleka w Chinach wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich 20 lat, z 13 mln ton w 2002 r. do 39,2 mln ton w 2022 r. Wzrost ten wynikał ze znacznych inwestycji w tym sektorze, mających na celu zwiększenie krajowego bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony.

Od 2019 r. wzrost gospodarczy rósł w jeszcze szybszym tempie, ponieważ chiński rząd położył nacisk na samowystarczalność ponad zyski finansowe, stosując politykę zachęcającą do rozwoju dużych gospodarstw mlecznych i nadającą priorytet produkcji wysokiej jakości pasz.

Podkreśla się, że na wzrost chińskiego pogłowia mlecznego znacząco wpłynął import żywego bydła, przy sprowadzeniu rekordowej liczby krów z Australii i Nowej Zelandii łącznie w 2022 r.

W raporcie uwzględniono także uwagi dotyczące zmieniającego się profilu chińskiego stada mlecznego. Rabobank twierdzi, że odsetek chińskich stad mlecznych w gospodarstwach liczących ponad 1000 sztuk wzrósł z 24% w 2015 r. do 44% w 2020 r., w miarę jak sektor zmierzał w kierunku produkcji na większą skalę, napędzany polityką rządu. Szacują, że tendencja ta będzie się utrzymywać, a odsetek stad krajowych w gospodarstwach liczących powyżej 1000 sztuk ponownie wzrośnie do 56% do roku 2025.

Konsumpcja

Rabobank zidentyfikował kilka czynników powodujących zwiększone spożycie nabiału w Chinach w ostatnich latach. Obejmują one:

  • zwiększony dochód do dyspozycji, który zwiększył popyt na produkty spożywcze wysokiej jakości
  • zwiększenie spożycia produktów mlecznych zgodnie z krajowymi wytycznymi
  • finansowanie przez rząd krajowego programu zapewnienia mleka w szkołach
  • praca w przestrzeni detalicznej w celu zwiększenia innowacyjności i asortymentu produktów poprawiających asortyment i jakość produktów mlecznych

Popyt na produkty z importu

W raporcie szacuje się, że deficyt importu Chin w 2023 r. wyniesie 11,9 mln ton LME, co będzie prawdopodobnie spowodowane opóźnieniem we wzroście podaży w odpowiedzi na spadające ceny mleka i wyższe koszty paszy. Patrząc w przyszłość na 2032 r., Rabobank stworzył scenariusz bazowy, wykorzystując zmniejszony wzrost podaży do 1,5% i umiarkowany wzrost popytu konsumpcyjnego o 2,4% rocznie.

Stosując ten scenariusz bazowy, szacuje się, że deficyt importu wzrośnie do 15 mln ton LME do 2032 r. Jednak w raporcie wskazano również pewne czynniki wahadłowe, które mogą to zmienić. Czynniki te obejmują zmiany we wzroście popytu spowodowane zmianą wzorców wydatków (zmniejszone lub zwiększone wydatki w zależności od gospodarki). Ponadto uznano, że znaczące inwestycje w chińskim przemyśle mleczarskim mogą zwiększyć dynamikę produkcji krajowej powyżej prognozowanej wartości bazowej. Biorąc pod uwagę te czynniki wahań, Rabobank sugeruje, że deficyt importu prawdopodobnie wyniesie od 8 do 19,2 mln ton w 2032 r. Model ten pokazuje, że import produktów mlecznych do Chin nadal pozostanie ważną częścią branży, nawet jeśli w dłuższej perspektywie wielkość będą niższe niż obecnie.

Warte przeczytania