1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla producentów mleka dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Chodzi o hiszpański program o wartości 169 mln euro na wsparcie sektora producentów mleka w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r., na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), uznając, że Gospodarka UE przeżywa poważne zaburzenia.

Margrethe Vestager, Wiceprzewodnicząca Wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: – Ten program o wartości 169 milionów euro umożliwi Hiszpanii wspieranie producentów mleka dotkniętych wzrostem kosztów produkcji spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę i związanymi z nią sankcjami. Nadal jesteśmy po stronie Ukrainy i jej mieszkańców. Jednocześnie nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić terminowe, skoordynowane i skuteczne wprowadzenie krajowych środków wsparcia, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania na jednolitym rynku.

Hiszpański środek

Hiszpania zgłosiła Komisji program o wartości 169 mln euro na wsparcie sektora producentów mleka w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. W ramach tego programu pomoc przyjmie formę dotacji bezpośrednich. 

Środek będzie otwarty dla producentów mleka krowiego, owczego i koziego działających w Hiszpanii, dotkniętych wzrostem cen energii elektrycznej, pasz i paliw spowodowanym obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

W celu pokrycia części wzrostu kosztów kwalifikującym się beneficjentom przysługiwać będzie kwota pomocy równa:

1. dla producentów mleka krowiego: 210 euro na krowę za pierwsze 40 zwierząt; 140 euro za krowę za każde dodatkowe zwierzę do 180 szt. oraz 100 euro za krowę powyżej 180 zwierząt

2. dla producentów mleka owczego: 15 euro za owcę;

3. dla producentów mleka koziego: 10 euro za kozę.

Ocena Komisji

Komisja stwierdziła, że hiszpański program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. W szczególności pomoc nie przekroczy 35 000 euro na beneficjenta; oraz zostaną przyznane nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Komisja stwierdziła, że hiszpański system jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek pomocy zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Tło

W dniu 23 marca 2022 r. Komisja przyjęła tymczasowe ramy kryzysowe dotyczące pomocy państwa, aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Tymczasowe ramy kryzysowe przewidują następujące rodzaje pomocy, które mogą być przyznawane przez państwa członkowskie:

1. Ograniczone kwoty pomocy , w dowolnej formie, do 35 000 euro dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem działających w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz do 400 000 euro na przedsiębiorstwo dotknięte kryzysem działające we wszystkich innych sektorach;

2. Wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i pożyczek subsydiowanych oraz pomoc na zrekompensowanie wysokich cen energii. Pomoc, którą można przyznać w dowolnej formie, częściowo zrekompensuje przedsiębiorstwom, w szczególności intensywnym użytkownikom energii, dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowych podwyżek cen gazu i energii elektrycznej. Całkowita pomoc na beneficjenta nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 2 mln euro w dowolnym momencie. Gdy przedsiębiorstwo ponosi straty operacyjne, dalsza pomoc może być konieczna w celu zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej. Dlatego też w przypadku odbiorców energochłonnych intensywność pomocy jest wyższa i państwa członkowskie mogą przyznać pomoc przekraczającą te pułapy do 25 mln euro, a przedsiębiorstwom działającym w szczególnie dotkniętych sektorach i podsektorach do 50 mln euro.

Objęte sankcjami podmioty kontrolowane przez Rosję zostaną wyłączone z zakresu tych środków.

 

Tymczasowe ramy kryzysowe obejmują szereg zabezpieczeń:

Metodologia proporcjonalna , wymagająca powiązania kwoty pomocy, jaką można przyznać przedsiębiorstwom, ze skalą ich działalności gospodarczej i narażeniem na gospodarcze skutki kryzysu;

Warunki kwalifikowalności np. zdefiniowanie odbiorców energochłonnych jako przedsiębiorstw, dla których zakup produktów energetycznych wynosi co najmniej 3% ich wartości produkcji; oraz

Wymogi zrównoważonego rozwoju: zachęca się państwa członkowskie do rozważenia, w sposób niedyskryminacyjny, wymogów związanych z ochroną środowiska lub bezpieczeństwem dostaw przy przyznawaniu pomocy na dodatkowe koszty wynikające z wyjątkowo wysokich cen gazu i energii elektrycznej.

Tymczasowe ramy kryzysowe obowiązywać będą do dnia 31 grudnia 2022 r. W celu zapewnienia pewności prawa Komisja oceni przed tą datą, czy należy je przedłużyć. Ponadto w okresie jego stosowania Komisja będzie dokonywać przeglądu treści i zakresu ram w świetle rozwoju sytuacji na rynkach energii, innych rynków nakładów i ogólnej sytuacji gospodarczej.

Tymczasowe ramy kryzysowe uzupełniają szerokie możliwości państw członkowskich w zakresie opracowywania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Na przykład unijne przepisy dotyczące pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim pomoc przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z niedoborami płynności i potrzebą pilnej pomocy na ratowanie. Ponadto art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej umożliwia państwom członkowskim zrekompensowanie spółkom szkód bezpośrednio spowodowanych zdarzeniem nadzwyczajnym, takim jak spowodowane obecnym kryzysem.

Warte przeczytania