Zrównoważona produkcja: Wyzwanie i szansa

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW, SGGW Warszawa
dr inż. Dorota Zaręba, ZSG Warszawa
Forum Mleczarskie Handel 3/2024 (123)
produkcja mleczarska
© fm

Zrównoważona produkcja nabiału w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych stanowi kluczowy sektor rolny, łączący tradycję z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Choć mleczarstwo odgrywa istotną rolę w gospodarkach i zatrudnieniu, niesie ze sobą wyzwania środowiskowe, takie jak emisje gazów cieplarnianych i wpływ na zdrowie gleby. Jednocześnie aspekty związane z dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności i rentownością rolnictwa są równie ważne. Wzrasta presja społeczna i polityczna na wprowadzanie zrównoważonych praktyk, obejmujących redukcję emisji i poprawę dobrostanu zwierząt.

Poprzez wprowadzanie odpowiednich praktyk hodowlanych i przetwórczych branża może minimalizować negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie dbając o dobrostan zwierząt i zapewniając opłacalność rolnikom. Innowacje w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych, promowanie biodywersyfikacji i ochrona zdrowia zwierząt stanowią klucz do osiągnięcia zrównoważonego modelu produkcji.

W dążeniu do zrównoważonej produkcji nabiału ważne jest zaangażowanie społeczeństwa, przemysłu i decydentów politycznych. Ocenianie, popularyzacja i wsparcie praktyk zrównoważonych są kluczowe dla transformacji branży mleczarskiej. W ten sposób zrównoważona produkcja nabiału staje się nie tylko odpowiedzią na wyzwania, lecz także szansą na tworzenie lepszej przyszłości dla środowiska, zwierząt i rolników.

Ograniczenie wpływu na środowisko

Zrównoważona produkcja nabiału w Polsce i Unii Europejskiej stawia przed sektorem mleczarskim wyzwanie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. Emisje gazów cieplarnianych, intensywne zużycie wody i energia, a także degradacja bioróżnorodności są głównymi problemami wymagającymi kompleksowego podejścia.

Skuteczne redukcje emisji gazów cieplarnianych mogą być osiągnięte poprzez efektywne żywienie zwierząt i wykorzystanie biogazowni do przetwarzania obornika. Optymalizacja zużycia wody, nawadnianie precyzyjne i zarządzanie gospodarstwem wodnym są kluczowe dla ochrony zasobów wodnych. Redukcja zużycia energii i optymalizacja jej wykorzystania w procesie produkcji nabiału są niezbędne.

Ważnymi aspektami zrównoważonej produkcji są także ochrona różnorodności biologicznej i zapobieganie erozji gleby. Rolnicy powinni promować płodozmian, tworzenie zadrzewień i ochronę naturalnych siedlisk, co sprzyja różnorodności biologicznej i minimalizuje negatywne skutki monokultur paszowych.

Rozwiązania oparte na praktykach rolnictwa ekologicznego, eliminującego stosowanie sztucznych substancji chemicznych, zdają się być kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonej produkcji nabiału. Wymaga to zaangażowania rolników, inwestycji w innowacyjne technologie oraz świadomości ekologicznej.

Podsumowując, zrównoważona produkcja nabiału to kompleksowe wyzwanie, którego rozwiązanie opiera się na współpracy sektora rolniczego, innowacyjnych technologiach i edukacji ekologicznej. Redukcja emisji, efektywne zarządzanie zasobami oraz ochrona przyrody są najważniejszymi elementami dążenia do zrównoważonego rozwoju w sektorze mleczarskim.

Poprawa dobrostanu zwierząt

zrównoważona produkcja mleczarska
© fm

Poprawa dobrostanu zwierząt w produkcji mleka nie tylko stanowi kwestię etyczną, ale także wpływa na jakość produktów. Kluczowe praktyki to zapewnienie dostępu do pastwisk, minimalizacja bólu i stresu oraz właściwa opieka zdrowotna. Warunki życia powinny obejmować przestrzeń, czystość, schronienie i swobodę ruchu. Edukacja rolników o nowoczesnych praktykach hodowlanych skoncentrowanych na dobrostanie zwierząt oraz wprowadzenie systemów monitoringu są niezbędne. Jednak to edukacja konsumentów w zakresie dobrostanu zwierząt jest najistotniejsza w kształtowaniu popytu na produkty etycznych hodowli. Certyfikaty dobrostanu zwierząt stanowią istotne narzędzie informacyjne dla konsumentów, pomagając im dokonywać świadomych wyborów. To wyzwanie stawiane jest więc nie tylko przed producentami, lecz także społeczeństwem, zachęcając do dążenia do modelu produkcji uwzględniającego integralność środowiska, zdrowie zwierząt i oczekiwania konsumentów. Współpraca między sektorami, edukacja i świadomość społeczna są kluczowe dla realizacji tego celu, tworząc trwałe fundamenty zrównoważonej i etycznej produkcji mleka.

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności w produkcji nabiału stanowi fundament zrównoważonego podejścia, wpływając nie tylko na zdrowie konsumentów, lecz także na zaufanie do produktów i rozwój sektora mleczarskiego. Skuteczne praktyki hodowlane, monitorowanie jakości mleka na każdym etapie produkcji oraz zgodność z normami to najważniejsze elementy. 

Wzmacnianie zaufania konsumentów może być osiągnięte poprzez certyfikację zrównoważonej produkcji i transparentne łańcuchy dostaw umożliwiające śledzenie pochodzenia produktów. Edukacja rolników w zakresie bezpiecznych praktyk hodowlanych oraz współpraca pomiędzy producentami, przetwórcami i organami regulacyjnymi są niezbędne dla ustanowienia jednolitych standardów. Wprowadzenie systemów umożliwiających identyfikację produktów zrównoważonych i wysokiej jakości, poparte standaryzacją i certyfikacją, jest kluczowe. 

Bezpieczeństwo i jakość żywności w sektorze mleczarskim nie tylko chronią zdrowie społeczeństwa, lecz również wspierają zrównoważony rozwój. Ostatecznym celem jest nieustanne doskonalenie praktyk hodowlanych przy zachowaniu przejrzystości w łańcuchu dostaw oraz dążeniu do wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości żywności. To zintegrowane podejście kształtuje pozytywny obraz sektora mleczarskiego, promując zaufanie konsumentów i realizując cele zrównoważonej produkcji nabiału.

Zwiększenie opłacalności produkcji mleka

zakład produkcyjny
© fm

Zrównoważona produkcja mleka ma potencjał wpływu na ograniczenie ubóstwa i stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Chociaż inicjowanie praktyk rolniczych o wysokim poziomie zrównoważenia może generować początkowo większe koszty, długoterminowe korzyści takie jak wzrost wydajności i obniżenie kosztów leczenia zwierząt – przewyższają te koszty. Kluczowe jest jednak zagwarantowanie rolnikom dostępu do wsparcia finansowego i technicznego, umożliwiając efektywne wdrożenie zrównoważonych praktyk. 

Wprowadzenie nowoczesnych technologii, jak automatyzacja w hodowli czy precyzyjne nawadnianie, ma potencjał zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów produkcji. Dywersyfikacja źródeł dochodu poprzez agroturystykę czy wytwarzanie dodatkowych produktów stanowi alternatywę w warunkach zmieniającego się rynku. Poprawa dostępu do rynków i wzmocnienie pozycji rolników, zwłaszcza poprzez współpracę w ramach spółdzielni czy stowarzyszeń rolniczych, to kluczowe elementy sukcesu. Skuteczne podejście do zrównoważonej produkcji mleka wymaga współpracy międzysektorowej, zapewniającej efektywny transfer wiedzy i innowacji. 

Podsumowując, równowaga między krótkoterminowymi kosztami a długofalowymi korzyściami ekologicznymi osiągalna jest poprzez innowacje, poprawę dostępu do rynków i wzmocnienie rolników dzięki wsparciu finansowemu i współpracy międzysektorowej.

wyzwania i korzyści zrównoważonej produkcji mleczarskiej

Społeczna odpowiedzialność

Zrównoważona produkcja nabiału wymaga równowagi między odpowiedzialnym wykorzystaniem zasobów naturalnych a różnymi usługami społeczno-ekonomicznymi. Społeczna odpowiedzialność w kontekście zrównoważonej produkcji nabiału obejmuje aspekty związane z warunkami pracy (zwłaszcza w kontekście sezonowości produkcji mleka i specyfiki rolniczego sektora), równością płci (w kontekście dostępu do zasobów i równości w warunkach pracy) oraz wsparciem dla lokalnych społeczności i gospodarek (zarówno poprzez bezpośrednie zatrudnienie, jak i wspieranie lokalnych przedsiębiorstw). 

Można to realizować poprzez wdrażanie standardów pracy, które obejmują godziwe wynagrodzenia, bezpieczeństwo pracy i przestrzeganie praw pracowniczych. Wymaga to kształtowania świadomości wśród rolników, pracowników i społeczności lokalnych na temat ich praw, równości płci i korzyści wynikających ze społecznej odpowiedzialności. Możliwe jest także wdrażanie programów mających na celu zwiększenie udziału kobiet w rolnictwie, zapewnienie im równego dostępu do zasobów oraz eliminację dyskryminacji. Jest to kolejne zagadnienie, które wymaga współpracy z organizacjami społecznymi, rządowymi i pozarządowymi w celu wspólnego sprostania wyzwaniom społecznym. Nie mniej ważne są inwestycje i realizacja działań wspierających lokalne projekty społeczne, edukacyjne i infrastrukturalne, które pozwalają włączyć społeczności w procesy decyzyjne dotyczące produkcji nabiału. Zrównoważona produkcja nabiału to także zrównoważona konsumpcja – zachęcanie konsumentów do lokalnych produktów, co ma wspierać lokalne gospodarki i przyczynia się do trwałego rozwoju społeczności.

Zatem społeczna odpowiedzialność w zrównoważonej produkcji nabiału to nie tylko dbałość o środowisko, ale również o ludzi pracujących w sektorze, równość płci i rozwój społeczności lokalnych.

produkcja przetwarzanie dystrybucja konsumpcja

Inicjatywy i programy 

Emisje metanu i innych gazów cieplarnianych powiązane z produkcją zwierzęcą mają istotny wpływ na środowisko i stawiają przed sektorem mleczarskim wyzwania związane z dostosowaniem do zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Rosnące oczekiwania związane z kwestiami ekologicznymi mogą być zaspokojone także poprzez rozwój różnego typu aplikacji czy systemów obliczania i/lub monitoringu śladu węglowego. 

Zrównoważona produkcja nabiału stanowi nie tylko wyzwanie dla sektora, ale również szansę na tworzenie bardziej ekologicznych, etycznych i ekonomicznie opłacalnych praktyk. Krokiem w stronę jej rozwoju są różne inicjatywy i programy. Należy jednak podkreślić, że swoimi standardami i certyfikacją często wykraczają one poza normy prawne. Dobrymi przykładami są inicjatywy współpracy między branżą mleczarską, jak współpraca Polskiej Izby Mleka, Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” i Związku Polskich Przetwórców Mleka. Organizacją pozarządową promującą zrównoważone praktyki rolnicze, w tym w hodowli krów mlecznych, jest Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Polska Izba Mleka realizuje projekt „Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka” (finansowany z Funduszu Promocji Mleka). Tymczasem program „Rolnictwo zrównoważone” realizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współpraca branżowa, świadomość konsumentów i monitorowanie śladu węglowego są kluczowe dla osiągnięcia celów związanych ze zrównoważoną produkcją nabiału. Dostępne są już certyfikaty w tym zakresie – na przykład certyfikat „Zrównoważona hodowla krów mlecznych” przyznawany przez Krajową Radę Hodowli Zwierząt Gospodarskich. Również „QAFP” jest programem certyfikacji dobrostanu zwierząt w hodowli krów mlecznych. Działania podejmowane obecnie wpisują się w globalne tendencje i dążenia do zachowania równowagi między produkcją żywności a ochroną środowiska.

zrównoważona produkcja mleczarska możliwości i kluczowe czynniki sukcesu

Podsumowanie

Dążenie do zrównoważonego rozwoju produkcji nabiału to nie tylko wyzwanie, ale również szansa na stworzenie bardziej ekologicznych, etycznych i ekonomicznie opłacalnych praktyk w sektorze mleczarskim. Zrównoważona produkcja nabiału uwzględnia aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Stawia jednak również przed sektorem mleczarskim wiele wyzwań – z jednej strony konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, ochrony zasobów wodnych, utrzymania bioróżnorodności, a z drugiej strony poprawa dobrostanu zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększenie opłacalności produkcji mleka.