1. Aktualności
  2. Świat

Kaufland zatwierdza cel klimatyczny

Źródło: Forum Mleczarskie Handel
Autor: Janusz Górski
© kaufland

Jednym z głównych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W sierpniu 2020 r. Grupa Schwarz przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi), definiując konkretny cel klimatyczny, który został właśnie oficjalnie zatwierdzony. Kaufland, jako jeden z podmiotów Grupy Schwarz, wspiera jego realizację, deklaruje kolejne działania i promuje asortyment neutralny dla klimatu*.

Zgodnie z przyjętą strategią Kaufland w pierwszej kolejności dąży do unikania i ograniczania, a gdy nie jest to możliwe, do kompensowania emisji powstałych w całym łańcuchu dostaw. Firma zamierza do 2030 r. zredukować emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80% (w odniesieniu do 2019 r.). Kaufland zobowiązuje także swoich partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 80% emisji powstałych w wyniku wytworzenia produktów do wyznaczenia celów klimatycznych opracowanych zgodnie z kryteriami SBTi do 2026 r. Realizacja celów obejmuje wszystkie kraje, w których obecna jest sieć.

Kolejne cele w trosce o ochronę klimatu

Oprócz wcześniej zakomunikowanych założeń Kaufland planuje w 2022 r. wdrożyć zieloną energię we wszystkich swoich placówkach. Ponadto sieć dąży do tego, aby najpóźniej w 2025 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Oznacza to, że emisje powstałe na skutek działalności przedsiębiorstwa, których nie można uniknąć lub zredukować, zostaną skompensowane poprzez realizację konkretnych projektów związanych z ochroną klimatu.

 

Zrównoważony asortyment

Ważnym obszarem działań sieci Kaufland jest rozwój zrównoważonego asortymentu, w tym oferowanie klientom produktów neutralnych dla klimatu*. Należą do nich m.in. torby wielokrotnego użytku, które w 80% zostały wykonane z folii pochodzących ze sklepów Kaufland i nadają się do recyklingu. Emisje CO2 związane z tym artykułem sieć kompensuje, wspierając projekt hydroenergetyczny „Nam Hong Hydropower” w Wietnamie, który obejmuje budowę dwóch elektrowni wodnych. Dzięki energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł emisja CO2 zostanie znacząco zredukowana. Projekt ma zalety nie tylko dla środowiska, ale także dla lokalnej społeczności – przyczyni się m.in. do modernizacji dróg, stworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników w rejonie Moung La.

Do asortymentu neutralnego dla klimatu* należy także linia artykułów roślinnych K-take it veggie, których produkcja wiąże się z mniejszym śladem węglowym niż w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego. Kaufland redukuje emisje związane z produkcją artykułów m.in. poprzez modyfikację opakowań. Dla przykładu w opakowaniu burgera roślinnego K-take it veggie zużycie tworzyw sztucznych zostało zredukowane aż o 70%. Emisje związane z asortymentem K-take it veggie, których nie można ograniczyć lub uniknąć, są kompensowane poprzez wsparcie projektu „Czyste i efektywne piece” w Peru, gdzie poważnymi problemami ludności są zarówno niedożywienie, jak i duże zanieczyszczenie powietrza. W rejonie Andów i regionach położonych nad wybrzeżem rodzinom zostaną zamontowane nowe piece, dzięki czemu emisja CO2 zostanie zredukowana. Zgodnie z hasłem, które przyświeca strategii zrównoważonego rozwoju sieci Kaufland „Zróbmy to razem”, detalista zachęca klientów do wyboru bardziej zrównoważonych alternatyw, sukcesywnie oznaczając produkty neutralne dla klimatu* specjalnym logo. W ostatnim czasie sieć wyemitowała także spot „Natura mówi dziękuję”, w którym promuje torby wielokrotnego użytku oraz produkty roślinne K-take it veggie.

* Emisje uwarukowane działalnością przedsiębiorstwa są kompensowane poprzez realizację konkretnych projektów związanych z ochroną klimatu