1. Aktualności
  2. Polska

Danone w Polsce podsumował miniony rok. Sprzedaż niższa, zysk netto 31% w górę

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski

Jak podaje spółka przychody ogółem za 2020 r. wyniosły 1,377 mld zł, z czego przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 0,981 mld zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów 0,286 mld zł. Koszty ogółem w 2020 r. wyniosły odpowiednio: 1,195 mld zł. W zakresie przychodów ze sprzedaży produktów nastąpił zatem lekki spadek, albowiem w 2019 r. Danone raportował kwotę 1,03 mld zł. Na poziomie przychodów ogółem nastąpił wzrost z 1,355 mld zł (w 2019 r.).

Wynik finansowy brutto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 zamknął się zyskiem w wysokości 181,8 mln zł (w 2019 r. było to 144,7 mln zł), zaś wynik netto – zyskiem 140,7 mln zł (w 2019 r. 107,5 mln zł). Nakłady inwestycyjne w 2020 r. wyniosły 56 mln zł i dotyczyły instalacji nowych linii produkcyjnych i pakujących.

Jak podaje firma, w 2020 r. w ramach struktur spółki działało centrum serwisowe, które przejęło obsługę 34 Spółek z Grupy Danone z regionu Europy Środkowo – Wschodniej i Północnej. Centrum świadczy usługi w zakresie linii funkcyjnych: Finanse, Kadry i Płace, Generalny Sekretariat oraz Systemy Informatyczne i Informatycy, Rachunkowość Zarządcza.

Jak ocenia Zarząd spółki, pandemia COVID-19 nie wywarła istotnego wpływu na wyniki finansowe. Pandemia zmieniła strukturę kosztów stałych oraz wydatków marketingowych. Nie miała jednak istotnego wpływu na poziom przychodów ze sprzedaży, nie zburzyła działania łańcucha dostaw, ani nie obniżyła płynności Grupy. Nie wpłynęła ona również negatywnie na poziom zatrudnienia. Wpływ pandemii odnotowano w zakresie zwiększonych kosztów na zakup środków sanitarnych, zwiększonych kosztów wynagrodzeń oraz innych dodatkowych kosztów operacyjnych. Ważnym wydarzeniem było sprzedanie użytkowania wieczystego oraz nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Redutowej 9 w Warszawie.

Ostatnie wiadomości o firmie