Polityka prywatnosci

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług, promocji i witryn oferowanych przez firmę Nathusius Investments Sp. z o.o. (dalej „Nathusius Investments”) lub jej podmioty zależne, zbiorczo nazywanych „usługami” Nathusius Investments.. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny lub poczty tradycyjnej pisząc na adres podany w § 7, lub na adres e-mail: monika.czaplicka@nathusius.pl

§ 1
Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Wiele oferowanych przez nas usług, nie wymaga rejestrowania się w celu założenia konta ani podawania żadnych danych osobowych. Natomiast w celu świadczenia pełnego zakresu usług możemy gromadzić następujące typy informacji:

 • Informacje podawane przez użytkownika — podczas rejestracji w celu założenia konta albo skorzystania z innej usługi Nathusius Investments, w przypadku której wymagana jest rejestracja, prosimy o podanie danych osobowych użytkownika (takich jak nazwisko, adres e-mail i hasło konta). Dane te przechowujemy w postaci zaszyfrowanej na zabezpieczonych serwerach. Informacje podane na koncie możemy łączyć z informacjami z innych usług Nathusius Investments lub partnerów reklamowych w celu zwiększania przydatności usług sieciowych dla użytkownika oraz podnoszenia ich jakości. W niektórych usługach dostępna jest opcja pozwalająca uniemożliwić łączenie takich informacji.
 • Pliki cookie — kiedy użytkownik odwiedza witrynę www.forummleczarskie.pl wysyłamy do jego komputera co najmniej jeden plik cookie — mały plik zawierający ciąg znaków — w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Stosowanie plików cookie pozwala nam podnosić jakość naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników i śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby wyszukiwania informacji. Ponadto firma Nathusius Investments wykorzystuje pliki cookie w swoich usługach reklamowych w celu ułatwienia reklamodawcom i wydawcom wyświetlania reklam w sieci oraz zarządzania nimi. Kiedy użytkownik odwiedza witrynę i wyświetla lub klika reklamę dostarczoną za pośrednictwem usług reklamowych Nathusius Investments, możemy umieścić plik cookie na jego komputerze.
 • Informacje w dziennikach — podczas korzystania z usług Nathusius Investments nasze serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania, a także co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.
 • Komunikacja z użytkownikami — możemy przechowywać wszelką korespondencję skierowaną do firmy Nathusius Investments, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na żądania i ulepszać nasze usługi.
 • Linki — produkty Nathusius Investments mogą zawierać linki w formacie umożliwiającym nam rejestrowanie ich kliknięć. Używamy tych informacji w celu podnoszenia jakości naszej technologii wyszukiwania, wyświetlania dostosowanych treści oraz do celów reklamowych.
 • Inne witryny — niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie usług Nathusius Investments. Nie sprawujemy kontroli nad witrynami wyświetlanymi jako wyniki wyszukiwania ani nad linkami w różnych naszych usługach. Inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać podawania danych osobowych.

Firma Nathusius Investments przetwarza dane osobowe jedynie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności lub w dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności, dotyczących poszczególnych usług. Cele te, oprócz wyżej wymienionych, obejmują:

 • Dostarczanie usług użytkownikom, włącznie z wyświetlaniem dostosowanych treści i reklam;
 • Kontrole, badania i analizy mające na celu zachowanie ciągłości, ochronę i ulepszanie naszych usług;
 • Zapewnienie sprawności technicznej naszej sieci;
 • Opracowywanie nowych usług.

Firma Nathusius Investments przetwarza dane osobowe na serwerach home.pl w Polsce. Niekiedy dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w imieniu podmiotów trzecich, takich jak nasi partnerzy reklamowi i zgodnie z ich instrukcjami i obowiązującym prawem.

§ 2
Możliwości decyzji dotyczących danych osobowych

Gdy użytkownik chce skorzystać z usługi, która wymaga rejestracji, prosimy go o podanie danych osobowych. Informacje te mogą być użyte w innych celach tylko po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika.

Nie będziemy zbierać ani wykorzystywać danych osobowych w celach innych niż opisane w niniejszej polityce prywatności lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług, o ile wcześniej nie uzyskamy zgody użytkownika.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić te ustawienia, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia plików cookie niektóre funkcje lub usługi Nathusius Investments mogą nie działać prawidłowo.

Użytkownik może odmówić podania danych osobowych we wszystkich naszych usługach. Wówczas jednak firma Nathusius Investments może nie być w stanie świadczyć tych usług na rzecz danej osoby.

§ 3
Udostępnianie informacji

Udostępniamy dane osobowe innym firmom lub osobom spoza firmy Nathusius Investments tylko w poniższych okolicznościach:

 • Jeśli została wyrażona zgoda użytkownika. W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych prosimy o wyrażenie na to zgody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Informacje takie przekazujemy naszym podmiotom zależnym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych osób trzecich wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie takich danych według naszych instrukcji z zachowaniem zgodności z prawem, niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
 • Uważamy, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, zabezpieczenie lub ujawnienie takich informacji jest w uzasadnionych okolicznościach konieczne do (a) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych, (b) egzekwowania odpowiednich zapisów Regulaminu, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących potencjalnego oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych, (d) zapewnienia ochrony przed bezpośrednio zagrażającą szkodą dotyczącą praw własności lub bezpieczeństwa firmy Nathusius Investments, użytkowników jej produktów lub bezpieczeństwa publicznego zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.

W razie fuzji, przejęcia lub dowolnej formy sprzedaży firmy Nathusius Investments lub niektórych bądź wszystkich jej aktywów, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną polityką prywatności.

Możemy udostępniać podmiotom trzecim niektóre łączne dane inne niż dane osobowe, takie jak liczba użytkowników wyszukujących określone hasło lub liczba użytkowników, którzy kliknęli określoną reklamę. Informacje takie nie umożliwiają identyfikacji żadnego użytkownika.

W przypadku wszelkich dodatkowych kwestii dotyczących zarządzania i użytkowania danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem wymienionym w § 7.

§ 4
Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i agenci firmy Nathusius Investments, dla których dostęp ten jest zgodny z prawem oraz niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami dochowania tajemnicy i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi.

§ 5
Integralność danych

Firma Nathusius Investments przetwarza dane osobowe jedynie w celach, do których zostały one zebrane, i zgodnie z prawem oraz niniejszą polityką prywatności lub wszelkimi stosownymi informacjami na temat ochrony prywatności, dotyczącymi poszczególnych usług. Kontrolujemy nasze procedury zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, aby zagwarantować, że zbierane, przechowywane i przetwarzane są jedynie dane osobowe niezbędne do świadczenia lub ulepszania naszych usług. Dokładamy starań, aby przetwarzane przez nas dane osobowe były poprawne, kompletne i aktualne, ale w kwestiach ich ewentualnego aktualizowania i poprawiania jesteśmy zależni od naszych użytkowników.

§ 6
Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom usług firmy Nathusius Investments dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych informacji lub usuwania tych danych na żądanie. Przed rozpatrzeniem takich żądań prosimy użytkowników o zidentyfikowanie się i wskazanie danych osobowych , do których chcą uzyskać dostęp i które chcą poprawić lub usunąć. Możemy odmówić rozpatrywania żądań bezzasadnie przesyłanych wielokrotnie lub systematycznie, wymagających przesadnych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (na przykład dotyczących informacji znajdujących się na taśmowych kopiach zapasowych) lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny. Dostęp do danych i ich poprawianie jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków, w których wiąże się to z nieproporcjonalnym nakładem pracy i środków.

§ 7
Przestrzeganie zasad

Firma Nathusius Investments systematycznie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych w firmie Nathusius Investments prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem tej witryny, pisząc na adres e-mail: monika.czaplicka@nathusius.pl lub poczty tradycyjnej, pisząc na adres

Nathusius Investments
Ul. Powsińska 23/6
02-920 Warszawa

W przypadku otrzymania oficjalnej skargi na piśmie, wysłanej pod ten adres, firma Nathusius Investments skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia.

§ 8
Zmiany niniejszej polityki prywatności

Należy zauważyć, że niniejsza polityka prywatności niekiedy może się zmieniać. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez jednoznacznej zgody użytkownika. Sądzimy, że ewentualne zmiany będą w większości drobne. Niemniej jednak wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o ewentualnych istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem wiadomości e-mail powiadamiających o zmianach polityki prywatności). Każda wersja niniejszej polityki prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą wejścia w życie, a poprzednie wersje będą dostępne do wglądu użytkowników w naszym archiwum.

§ 9
Ochrona prywatności

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich produktów, usług, promocji i witryn oferowanych przez firmę Nathusius Investments

 1. Dane osobowe i inne gromadzone przez nas dane

  Nathusius Investments gromadzi dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), gdy użytkownik rejestruje się w usłudze Nathusius Investments lub w inny sposób podaje te dane z własnej woli. Możemy łączyć dane osobowe otrzymane od użytkownika z informacjami z innych usług Nathusius Investments lub innych firm reklamujących się na stronach formu w celu podwyższania jakości usług, włącznie z dostosowywaniem treści prezentowanych użytkownikowi.

  • Nathusius Investments stosuje pliki cookie i inne technologie w celu zwiększenia zadowolenia użytkownika oraz poznania sposobu korzystania przez użytkownika z usług Nathusius Investments. Celem tych działań jest podnoszenie jakości usług.
  • Serwery www.forummleczarskie.pl automatycznie rejestrują informacje, gdy użytkownik korzysta z naszej witryny lub niektórych naszych produktów. Są to takie informacje, jak adres URL, adres IP, typ i język przeglądarki oraz data i godzina przesłania żądania użytkownika.
 2. Użycie
  • Możemy używać danych osobowych w celu zapewniania użytkownikowi żądanych usług, włącznie z usługami wyświetlającymi niestandardowe treści i reklamy.
  • Możemy udostępniać zbiorcze dane inne niż dane osobowe podmiotom trzecim spoza Nathusius Investments.
  • Korzystając z pomocy innych podmiotów w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników, wymagamy przestrzegania przez nie prawa, Polityki prywatności oraz stosowania wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.
  • Nathusius Investments przetwarza dane osobowe na serwerach home.pl w Polsce.
 3. Zakres udostępniania
  • Gdy prosimy o podanie danych osobowych, użytkownik podejmuje decyzję o ich podaniu lub nie.
  • Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych i/lub przyjęcia plików cookie w przeglądarce, jednak niektóre z naszych funkcji lub usług mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.