Regulamin Usługi Newsletter

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Nathusius Investments Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powsińskiej 23/6, 02-920 Warszawa, zwana dalej Nathusius Investments, publikuje poniżej Regulamin Usługi Newsletter:

§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Nathusius Investments usług drogą elektroniczną polegających na wysyłaniu Newslettera osobom zainteresowanym, zwanym dalej „Użytkownikami”, na podane przez Użytkowników adresy poczty elektronicznej.

§ 2

Usługa Newsletter jest dobrowolną, bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach, aktualnościach, wydarzeniach związanych z branżą nabiałową, poprzez cotygodniowe opracowywanie i wysyłanie przez Nathusius Investments wybranych przez Nathusius Investments treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. 

§ 3

W celu świadczenia usługi Newsletter, Nathusius Investments pozyskuje od Użytkowników adresy poczty elektronicznej, na jakie Newsletter ma być wysyłany. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysyłki Newslettera. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wysyłka Newslettera. Jedynym celem zbierania adresów poczty elektronicznej Użytkowników jest realizacja wysyłki Newslettera.

§ 4

W celu otrzymywania Newslettera, Użytkownik powinien:

  1. dokonać dobrowolnego zamówienia usługi Newsletter poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.forummleczarskie.pl, swojego adresu poczty elektronicznej;
  2. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej;
  3. kliknąć przycisk „Rejestracja”;
  4. zapoznać się z opublikowanymi na stronie www.forummleczrskie.pl Regulaminem Newslettera i Polityką Prywatności oraz potwierdzić dokonanie tej czynności poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję”;
  5. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Nathusius Investments na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz zapoznać się z zawartą w tej wiadomości klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.


§ 5

Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w § 4 pkt 5, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter.

§ 6

Nathusius Investments zapisuje numery IP komputera, z którego potwierdzana jest rejestracja zamówienia usługi Newsletter. 

§ 7

Administratorem adresów poczty elektronicznej Użytkowników, zwanych dalej „danymi osobowymi”, jest Nathusius Investments Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powsińskiej 23/6 w Warszawie, kod pocztowy: 02-920, tel./fax: (22) 642 36 25, e-mail: monika.czaplicka@nathusius.pl.

§ 8

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Nathusius Investments Sp. z o.o. jedynie w celu świadczenia usługi Newsletter od momentu wyrażenia zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych i aktywacji subskrypcji, do momentu prośby Użytkownika o usunięcie jego danych osobowych.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Klauzula informacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu, oraz obowiązująca w Nathusius Investments Polityka pywatności dostępna na stronie internetowej: www.forummleczarskie.pl

§ 9

Użytkownik może odwołać w każdym czasie zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez kliknięcie w link rezygnacji umieszczony w dolnej części każdego Newslettera lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: monika.czaplicka@nathusius.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

§ 10

Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

§ 11

Nathusius Investments zastrzega sobie prawo do:

  1. czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych;
  2. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników – w takim przypadku Nathusius Investments zaprzestaje przetwarzać dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usługi.


§ 12

Użytkownik, któremu pomimo prawidłowego zamówienia usługi Newslettera usługa nie jest świadczona jest uprawniony do złożenia reklamacji na adres monika.czaplicka@nathusius.pl

  1. Nathusius Investments dołoży wszelkiej staranności, aby jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie zgłoszenia, jednak nie później niż 14 dni od dnia ich otrzymania. 
  2. Właściciel dołoży wszelkiej staranności aby rozwiązać problemy o których został powiadomiony przez Użytkownika, jednakże nie gwarantuje efektu swoich działań.

 

§ 13

Niniejszy Regulamin, a także każda jego zmiana, podlega publikacji na stronie internetowej Nathusius Investments: www.forummleczarskie.pl i obowiązuje od momentu jego opublikowania.