1. Komunikaty
Polska

Pierwsze obrady Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka 

Źródło: Polska Izba Mleka
Autor: Janusz Górski
© pim

W dniu 11 kwietnia 2023 r. w siedzibie Związku Polskich Przetwórców Mleka w Warszawie miało miejsce pierwsze stacjonarne spotkanie Komitetu Sterującego zajmującego się budową podstaw, wymianą doświadczeń oraz opracowaniem wytycznych dotyczących zrównoważonego mleczarstwa. Komitet Sterujący powstał z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej – Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Marcina Hydzika – Prezesa Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Małgorzaty Bojańczyk – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Stowarzyszenie ASAP definiuje rolnictwo zrównoważone jako wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. W ramach unijnej strategii „Od pola do stołu,” będącej elementem Zielonego Ładu, planowane są działania, mające na celu rozwój praktyk rolnictwa zrównoważonego – istotne jest zatem wspieranie transformacji polskiego mleczarstwa. Ponadto, przyjęta Dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD) nakłada na firmy w UE, w tym na firmy przetwarzające mleko w Polsce, obowiązek składania corocznych sprawozdań dotyczących ich wpływu na: środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka i ład korporacyjny. Jako pierwsze ujawnień za 2024 r. mają dokonać największe podmioty, które już raportują informacje niefinansowe (na podstawie Ustawy o rachunkowości) – w 2025 r. 

W spotkaniu uczestniczyli Marcin Hydzik Prezes ZPPM, Małgorzata Bojańczyk Dyrektor ASAP, Weronika Kruszewska Polska Izba Mleka, Jakub Olipra Credit Agricole Bank Polska, Dorota Grabarczyk Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Beniamin Dobosz oraz Damian Jamiołkowski OSM Piątnica, Magdalena Papierowska oraz Dariusz Kilanowski OSM Sierpc, Joanna Kamińska Hochland Polska, Robert Gasek ZPPM, Artur Puławski Oruna A&A oraz Paulina Kaczmarek Danone. 

W trakcie spotkania ustalono zakres prac grupy oraz jej główne cele, którymi są między innymi przygotowanie branży na transformacje w kwestii zrównoważonego rozwoju, jak spełnić oczekiwania klientów i konsumentów spełniając normy prawne, jak pokazać, że branża jest zrównoważona oraz w jaki sposób sporządzać raporty.

Działania nad którymi Komitet będzie pracował podczas najbliższych spotkań:

– sporządzenie analizy obszarów wpływu branży pod kątem zrównoważonego mleczarstwa;

– przygotowanie wykazu aktów prawnych dot. zrównoważonego rozwoju zawierających wymogi prawne wobec branży;

– sporządzenie wyciągu z wymogów sieci handlowych dot. zrównoważonego rozwojów dla spółek dostarczających produkty mleczarskie ;

– prezentacja na temat wymagań zawartych w Dyrektywie CSRD.

Uczestnicy jednogłośnie podsumowali spotkanie jako udane, a inicjatywę powstania Komitetu Sterującego jako niezwykle ważną i istotną. Do przewodniczenia pracom wybrano: Paulinę Kaczmarek (Grupa spółek Danone) i Artura Puławskiego (Oruna A&A). Kolejne obrady zaplanowane są na 9 maja 2023 r., również w siedzibie ZPPM w Warszawie. 

Warte przeczytania