Branża Mleczarska 100 Firm

Regulamin portalu www.forummleczarskie.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę Nathusius Investments Sp. z o.o. (zwana dalej „Właścicielem”) z siedzibą przy ul. Powsińskiej 23/6, 02-920 Warszawa zarejestrowaną pod numerem KRS 0000091187 o kapitale zakładowym 1 400 000 zł, REGON 011639819 na rzecz Użytkownika (osoby fizycznej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Właściciela w ramach Portalu); prowadzonego przez nią portalu internetowego www.forummleczarskie.pl (zwanego dalej „Portalem”), polegających na dostarczaniu informacji poprzez publikacje materiałów prasowych, a także umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów na stronach Portalu w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, a także komentowania materiałów prasowych umieszczanych na Portalu.
 2. Korzystanie z Portalu wymaga wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem przez Użytkownika.
 3. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika.

§ 2
Techniczne warunki świadczenia usług

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi najlepszą jakość świadczonych usług, zapewnić prawidłowe działanie Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Właściciel  zastrzega sobie prawo do wyłączenia działania Portalu bez podawania przyczyn takiego wyłączenia.
 3. Właściciel nie gwarantuje, że:
  1. korzystanie z Portalu będzie spełniało wymagania Użytkownika,
  2. Użytkownik będzie mógł korzystać z Portalu w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów,
  3. informacje uzyskane przez Użytkownika z Portalu będą precyzyjne, wiarygodne i prawdziwe,
  4. informacje przesyłane za pomocą Portalu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej,
  5. wady w działaniu lub funkcjonalności interfejsu Portalu zostaną usunięte.

§ 3
Zasady korzystania z Portalu przez Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Portalu wyłącznie zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.
 2. Użytkownik korzysta z Portalu jedynie przy pomocy przedstawionego przez Właściciela interfejsu.
 3. Użytkownik nie będzie podejmował jakichkolwiek czynności, które zakłócałyby funkcjonowanie Portalu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać i nie usuwać informacji zawartych w treściach Portalu, a wprowadzonych tam przez Właściciela.
 5. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika na stronach Portalu.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na  Portalu treści niezgodnych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyki oraz propagujących przemoc i łamanie prawa, a w szczególności: naruszające dobra osobiste, zawierających wulgaryzmy, przyczyniające się do łamania praw autorskich.
 7. W przypadku uzyskania wiadomości o zmieszczeniu treści niezgodnych z przedmiotowym Regulaminem Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym Właściciela na adres e-mail: monika.czaplicka@nathusius.pl. Po uzyskaniu przez Właściciela wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu Właściciel niezwłocznie usunie wpis.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, w szczególności zamieszczających treści, o których mowa w pkt.6.

§ 4
Bezpieczeństwo kont Użytkownika

 1. W celu uzyskania dostępu do Portalu, konieczne może być podanie danych osobowych użytkownika (rejestracja). Użytkownik zobowiązuje się wówczas do przekazywania na potrzeby rejestracji jedynie ścisłych, prawidłowych i aktualnych informacji.
 2. Użytkownik odpowiada za zachowanie poufnego charakteru haseł związanych z kontami Użytkownika używanymi do logowania. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonywane za pośrednictwem swojego konta.
 3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela, na adres e-mail: monika.czaplicka@nathusius.pl, o przypadkach nieautoryzowanego korzystania z hasła lub konta Użytkownika.
 4. Dane podane przez Użytkownika podczas logowania zostaną umieszczone przez Właściciela w zbiorze danych osobowych o nazwie: „Who is who w branży mleczarskiej”. Do przedmiotowego zbioru danych będą mieli dostęp wszyscy Użytkownicy Portalu.
 5. Rejestracja w Portalu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie i publikację przez Właściciela w sieci informatycznej ogólnodostępnej danych osobowych Użytkownika jak również przetwarzania przedmiotowych danych na wszystkich polach wymienionych w art. 7 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 5
Prywatność i dane osobowe Użytkownika

 1. Informacje na temat stosowanej przez Właściciela Portalu praktyki ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce polityka prywatności.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Właściciela powiadomień i innych informacji, w tym powiadomień dotyczących zmian Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty zwykłej lub ogłoszeń zamieszczanych na Portalu.

§ 6
Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Portalu www.forummleczarskie.pl, w tym praw własności intelektualnej przysługują Właścicielowi. Znaki towarowe Forum Mleczarskie i Nathusius Investments są znakami chronionymi przez prawo.
 2. Treści prezentowane na łamach Portalu mogą być chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi Właścicielowi, sponsorom lub reklamodawcom.
 3. Jakiekolwiek rozporządzenie treścią prezentowaną na łamach Portalu przez Użytkownika możliwe jest po uzyskaniu odpowiedniej zgody podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do prezentowanych treści, a bez uzyskania zgody jedynie gdy nie jest ona wymagana prawem.
 4. Powoływanie się w jakichkolwiek publikacjach na treści prezentowane na Portalu wymaga pisemnej zgody i może odbywać się wyłącznie przy podaniu źródła.

§ 7
Ograniczenie odpowiedzialności Właściciela

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu jakichkolwiek szkód, które może ponieść Użytkownik w wyniku:
  1. zaprzestania udostępniania Portalu (lub jakichkolwiek jego części),
  2. skasowania, uszkodzenia lub niezachowania jakichkolwiek treści oraz innych danych przechowywanych lub przesyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Portalu,
  3. niezachowania w tajemnicy i niezabezpieczenia przez Użytkownika hasła i szczegółów dotyczących konta,
  4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  5. nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  6. działań podjętych przez Użytkownika w oparciu o reklamy zamieszczane na Portalu,
  7. otrzymania bądź wysłania jakichkolwiek danych czy informacji za pośrednictwem Portalu,
  8. działań podjętych w oparciu o przeświadczenie, że informacje publikowane na Portalu są precyzyjne, wiarygodne i prawdziwe,
  9. udostępnienia Użytkownikowi stron internetowych lub zasobów o których mowa w § 9.1.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności Właściciela wobec Użytkownika, o którym mowa w punkcie poprzedzającym będzie miało zastosowanie niezależnie od tego, czy Użytkownik został uprzedzony o możliwości wystąpienia takich strat oraz czy powinien się spodziewać ich wystąpienia.
 3. Użytkownik oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że za wszystkie treści (takie jak pliki danych, teksty, oprogramowanie, muzyka, pliki audio i inne dźwięki, zdjęcia, pliki wideo oraz inne obrazy), do których ma dostęp korzystając z Portalu lub za jego pośrednictwem, wyłączną odpowiedzialność ponosi podmiot, od której pochodzi taka treść.
 4. Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 5. Właściciel, kiedy otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 8
Reklamy

 1. Portal częściowo jest finansowany z reklam, w związku z czym w treściach Portalu mogą być wyświetlane reklamy i oferty promocyjne.
 2. Sposób zamieszczania, tryb i liczba reklam zamieszczanych na Portalu przez Właściciela może ulec zmianie bez powiadamiania o tym Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zamieszczenie reklam lub ofert promocyjnych w Portalu.

§ 9
Inne treści

 1. W serwisie mogą być zamieszczane hiperłącza do innych stron internetowych i zasobów. Właściciel może nie mieć wpływu na strony internetowe pochodzące od innych podmiotów.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności szkodę, którą Użytkownik może ponieść w wyniku udostępnienia Użytkownikowi takich zewnętrznych stron internetowych lub zasobów.

§ 10
Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, reklamacje, awarie, problemy techniczne związane z działaniem serwisu Użytkownik może zgłosić na adres: .
 2. Właściciel dołoży wszelkiej staranności, aby jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie maile, jednak nie później niż 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Właściciel dołoży wszelkiej staranności aby rozwiązać problemy o których został powiadomiony prze Użytkownika, jednakże nie gwarantuje efektu swoich działań.

§ 11
Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na Portalu.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu, a korzystanie z Portalu przez Użytkownika po tym czasie jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

§ 12
Zakończenie obowiązywania Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji z Usług przez Użytkownika lub rozwiązania umowy przez Właściciela.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Portalu.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika dokonywane jest na podstawie pisemnego wypowiedzenia dostarczonego pisemnie, bądź faksem na adres Właściciela.
 4. Właściciel może w każdym czasie rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jeżeli:
  1. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu,
  2. Właściciel został do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa,
  3. Portal został zlikwidowany.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 13
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy

 1. Do korzystania z portalu internetowego www.forummleczarskie.pl niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
 2. Strony portalu www.forummleczarskie.pl działają optymalnie na wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych tj.: Internet Explorer wersja 6.0 i wyższych, Mozilla Firefox 3.x i wyższych, oraz Opera 9.x.i wyższych wersjach.
 3. Strony portalu internetowego www.forummleczarskie.pl zaprojektowano pod minimalną rozdzielczość poziomą 1024 piksele. Rekomendowana przez usługodawcę rozdzielczość minimalna 1024x768 pikseli.

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij