Branża Mleczarska 100 Firm

Forum Mleczarskie Biznes 3/2020 (40)

Oliwia Zakrzewska

Opakowania:

Superopakowanie na miarę

© fm

Nie od dziś wiadomo, że opakowanie produktu jest niemalże tak samo ważne jak sam produkt. Oprócz docenianej przez wszystkich funkcji ochronnej opakowań, niosą one ze sobą bardzo atrakcyjną powierzchnię reklamową. Dzięki umiejętnym zabiegom marketingowym, na opakowaniach umieszczane są, oprócz niezbędnych informacji na temat zawartości, składu czy propozycji podania, także treści reklamowe. Przyciągające wzrok kolorowe obrazki, ciekawa czcionka albo nietypowy kształt opakowania, to dodatkowy oręż w walce o zainteresowanie i decyzję zakupową klienta.


Obserwując dynamiczne zmiany występujące na świecie można zauważyć szczególne zainteresowanie opakowaniami, których najważniejsza staje się funkcja ochronna, zwłaszcza jeśli chodzi o żywność i zapewnienie jej maksymalnej ochrony.

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ustala między innymi wymagania odnoszące się do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym także do aktywnych i inteligentnych materiałów oraz wyrobów, do składania deklaracji zgodności, znakowania, a także identyfikowania pozwalającego na śledzenie przebytej drogi materiału i wyrobu na wszystkich etapach procesu produkcji, przetwarzania i łańcucha dystrybucji. Rozporządzenie to tyczy się tych materiałów i wyrobów, które zaliczane są do aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przez aktywne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością rozumiemy materiały i wyroby, których zadaniem jest przedłużenie okresu przydatności do sprzedaży lub także zachowanie bądź poprawa stanu żywności, która dane opakowanie chroni. Rozporządzenie przewiduje możliwość wystąpienia w takich materiałach obecności składników mogących uwalniać różne substancje do opakowanej żywności bądź jej otoczenia, a nawet je absorbować. Natomiast wyrażenie „inteligentne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością" oznacza według rozporządzenia te materiały i wyroby, które monitorują stan opakowanej żywności lub jej otoczenia. W myśl rozporządzenia materiały i wyroby, w tym także materiały oraz wyroby aktywne produkowane są z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej. Rozporządzenie zwraca uwagę na to, aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania wspomnianych materiałów i wyrobów nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby stanowić realne zagrożenie dla człowieka, powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie żywności bądź powodować pogorszenie cech organoleptycznych żywności. We wspomnianym Rozporządzeniu zwraca się uwagę na to, aby sposób prezentowania materiału czy też wyrobu, reklamy i oznakowanie nie wprowadzały konsumenta w błąd.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2023/2006 z 22 grudnia 2006 r. w sprawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością powinny być stosowane z zachowaniem proporcji tak, aby nie obciążyć małych przedsiębiorstw produkcyjnych. Przykładowo, w myśl Dobrej Praktyki Produkcyjnej w szczególności powinno się uniemożliwić przenoszenie substancji na żywność w wyniku odbicia farby (set-off) lub jej przeniesienia przez podłoże. Ogólnie rzecz ujmując Dobra Praktyka Produkcyjna wskazuje zatem na te aspekty zapewnienia jakości, które gwarantują jednolitą produkcję materiałów czy wyrobów. Ponadto zakłada możliwość kontroli produkowanych materiałów i wyrobów, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, mającymi zastosowanie do produkowanych materiałów i wyrobów, a także zgodności z normami jakości właściwych dla zamierzonego zastosowania tych produktów. Celem jest zapobieganie narażaniu zdrowia i wyeliminowanie wywoływania niedopuszczalnych zmian w składzie żywności lub pogorszenia jej właściwości organoleptycznych.

Warto dodać, że dla niektórych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określone zostały szczegółowe wymagania odnośnie do ich produkcji oraz wprowadzania do obrotu takie jak: rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także dla materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, pozostających w kontakcie z żywnością lub mogących w ten kontakt wejść zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami. Rozporządzenie to ma zastosowanie do tych materiałów i wyrobów, które są wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej i jednocześnie należą do takich kategorii jak: materiały i wyroby bądź ich części składających się wyłącznie z tworzyw sztucznych, wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych połączonych klejami bądź w inny sposób, pokrytych powłoką lub nadrukiem, warstw z tworzyw sztucznych lub powłok z tworzyw sztucznych tworzących uszczelki w kapslach i zamknięciach, które wraz z tymi kapslami i zamknięciami stanowią co najmniej dwie warstwy różnych rodzajów materiałów w wielowarstwowych wyrobach. W rozporządzeniu przedstawiono wymogi dotyczące składu, przepisy szczegółowe dotyczące niektórych materiałów i wyrobów, deklarację zgodności i dokumentację, zgodność oraz przepisy końcowe. Jeśli chodzi o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, to dotyczy ono szczegółowych wymogów dla obrotu aktywnymi i inteligentnymi materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, wspólnotowy wykaz substancji, które mogą być stosowane w aktywnych i inteligentnych składnikach, warunki włączenia substancji do wspólnotowego wykazu, warunki stosowania substancji niewłączanych do wspólnotowego wykazu, dodatkowe zasady dotyczące oznakowania, deklaracji zgodności czy dokumentacji. Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, Nr 208, poz. 2020) wskazuje także na działania dobrej praktyki higienicznej szczególnie istotne z punktu widzenia wydarzeń ostatnich miesięcy. Są to działania, które muszą być podjęte wraz ze spełnionymi warunkami higienicznymi na każdym etapie procesu produkcyjnego i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Zgodnie z ustawą, Dobra Praktyka Produkcyjna to podjęte działania i spełnione warunki tak, aby produkcja żywności odbywała się w sposób, który zapewni właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem.

© fm

Firma SIG jest jednym z czołowych dostawców systemów produkcyjnych oraz opakowań kartonowych do produkcji mleka i jego przetworów, a także innych kategorii np. napojów na bazie roślin czy też soków w technologii aseptycznej na całym świecie. Najwyższe standardy jakości jak i technologia nowej generacji umożliwiają dostarczenie bezpiecznie pakowanej żywności o długim terminie przydatności do spożycia.

W swoim portfolio SIG posiada opakowania o różnych kształtach jak i pojemnościach, począwszy od 80 ml do 2000 ml. Silnym wyróżnikiem systemu SIG jest wysoka elastyczność pozwalająca niemal natychmiastowo producentom optymalizować ich proces produkcji. W dzisiejszych czasach wysoce konkurencyjnej sytuacji rynkowej mleczarnie doceniają możliwość szybkiego dostosowania się do potrzeb. Na każdej linii można napełniać różne pojemności – jak i w wielu przypadkach – różne kształty opakowań! Biorąc pod uwagę to, jak również ekologiczne struktury zamknięcia opakowań, jak i technologie, to na jednej linii producent może uzyskać aż kilkadziesiąt wariantów opakowań. Dzięki temu producenci mogą dywersyfikować swoje portfolio produktowe w zależności od pozycjonowania rynkowego lub też kanału dystrybucji danej linii. Dodatkowo, takie cechy systemu jak szybka zmiana formatów w mniej niż kilkanaście minut czy też płynne dostosowanie wydajności linii, umożliwiają niemalże natychmiastowe dostosowanie jej do popytu.

SIG przoduje w oferowaniu klientom opakowań przyjaznych dla zdrowia i środowiska. Świetnym przykładem jest struktura opakowania Signature, która została zaprojektowana specjalnie dla mleka. Usunięta została z niej warstwa aluminium, przy 100% zachowaniu niezmienionego terminu przydatności do spożycia. Dodatkowo, składa się ona w 100% z odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego. Zastosowane surowce nie pochodzą z upraw mogących służyć za pożywienie, pozyskiwane są z przemysłu drzewnego.

Poza wdrażaniem innowacji oraz bieżącym doradztwem strategicznym dotyczącym bieżących trendów rynkowych, firma SIG wspiera proces produkcyjny poprzez zastosowanie rozwiązań inteligentnych fabryk (w tym tzw. „connected pack”) służącym do komunikacji z konsumentem za pośrednictwem kanałów cyfrowych pozwalając zachować najwyższe standardy jakości dzięki śledzeniu każdego SKU w całym łańcuchu.

Marek Pawlak, Managing Director w firmie Schur Flexibles Poland Marek Pawlak, Managing Director w firmie Schur Flexibles Poland

Opakowania oszczędzające śro­dowisko są jednym z głównych obszarów zainteresowań klienta. Na kwestie ekonomiczne trzeba spojrzeć wielowymiarowo i brać pod uwagę koszty, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Naszą rolą jest edukacja klientów, podkreśla­nie, że nie tylko cena jednostokowa opakowania w tym aspekcie jest ważna, lecz także inne opłaty, których w niedługim czasie będą się mogli spodziewać. W na­szych opakowaniach główny nacisk kładziemy przede wszystkim na rozwiązania nadające się do recyklingu. Wiele dotychczasowych form pakownia sprawdza się w zakresie ich funkcjonalności dla konsumenta, a bra­kującym elementem jest właśnie aspekt środowiskowy. Jako Grupa Schur Flexibles zawsze oferowaliśmy na­szym klientom kompletne rozwiązanie – od produkcji aż do ostatecznego opakowania końcowego. Teraz poszli­śmy o krok dalej i wprowadziliśmy opakowanie FlexiClo­se(re), typu otwórz-zamknij, które jest w 100% recyklin­gowalne. Mamy też w pełni recyklingowalny worek typu shrink VacuShrink(re) do dojrzewania serów oraz folie pod flowpacki MonoFlow(re) na porcje sera – również do ponownego przetworzenia. Pracujemy też nad nowy­mi rozwiązaniami, które niedługo zagoszczą na półkach sklepowych. Zainteresowanie klienta w zakresie opako­wań jest duże, chociaż sytuacja związana z COVID-19 lekko zwolniła tempo wdrożeń u naszych klientów. Całe szczęście wszystko powoli zaczyna wracać do normy i coraz więcej testów i projektów jest prowadzonych, choć w nieco odmienionej rzeczywistości. Wiemy, że szereg naszych klientów ciągle dozbraja swoje parki maszynowe. My, jako producent opakowań, coraz sze­rzej współpracujemy z dostawcami maszyn, aby finalnie lepiej dopasować cały proces pakowania do potrzeb klienta. Obecnie wszystkie te naczynia są powiązane.

Firma Schur Flexibles Poland wychodzi naprzeciw bieżącym oczekiwaniom producentów żywności, zwłaszcza w sytuacji gdy w grę wchodzą zadowolenie i bezpieczeństwo klientów. Warte uwagi są przygotowane przez firmę rozwiązania dla przemysłu serowarskiego, dotyczące zaawansowanych rozwiązań technicznych w wieloetapowym procesie dojrzewania i pakowania sera, a wszystko po to aby produkcja żywności była bezpieczna, a zadowoleni klienci wciąż chętnie sięgali po konkretne wyroby. Obecnie na topie są opakowania, które w sposób szczególny chronią swoją zawartość jednocześnie dbając o świeżość produktów spożywczych. Co więcej, rozwiązania te pozwalają przedłużyć świeżość produktów spożywczych i są wykorzystywane w opakowaniach detalicznych, a także do serów plastrowanych oraz do serów w postaci bloku gazujących w różnym stopniu. Oferta jest szeroka, a znaleźć w niej można takie produkty jak: termokurczliwe worki i rękawy, laminaty typu flow pack, a także folie górne do tacek. Takie rozwiązania zapewniają tym samym wprost idealne warunki dojrzewania serów, a co istotne zwłaszcza w ostatnim okresie – gwarantują bardzo długi okres przydatności do spożycia. Produkty firmy Schur Flexibles zapewniają tak wysoką ochronę dzięki wysokim właściwościom barierowym. Dodatkowym atutem przemawiającym za wyborem tego typu rozwiązań jest technologia zgrzewania opakowań, która zapewnia bezpieczeństwo żywności, a obecnie to bezpieczeństwo żywności właśnie staje się priorytetem. Rozwiązania Schur Flexibles jak worki i rękawy wytwarzane są z transparentnej bądź kolorowej folii. Zakres grubości folii proponowany przez producenta mieści się w granicach od 48 do 90 µm. Rodzaj materiałów barierowych również nie pozostaje bez znaczenia, szeroki wybór zapewnia wymagany poziom barierowości dla CO2. Firma zapewnia także dostęp do opakowań fleksograficznych, a specjalistyczny lakier umożliwia projektowanie opakowań matowych i naśladujących strukturę papieru. Współczesne maszyny fleksograficzne drukują z rozdzielczością zbliżoną do druku offsetowego, wyposażone są w zespoły lakierujące i ponadto posiadają możliwość uszlachetnienia druku innymi technikami. Co ciekawe, firma dysponuje bardzo dobrze wyposażonym laboratorium i tym samym ma możliwość zaprojektowania najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Folie VacuShrink i FlexiClose to innowacyjne koncepcje pakowania, które zapewniają optymalną ochronę produktu, są przyjazne w użytkowaniu, mają opcję otwórz/zamknij i – co istotne – podlegają recyklingowi. Firma przychodzi w sukurs branży serowarskiej tworząc grupę materiałów Schur Dairy Pack. Jest to grupa produktów obejmujących worki i rękawy termokurczliwe, laminaty typu flow pack, a także folie górne do tacek. Dzięki takim rozwiązaniom produkowane opakowania stwarzają idealne warunki do dojrzewania serów gwarantując przy tym bardzo długi okres przydatności do spożycia dzięki wspomnianym już właściwościom barierowym.

© fm

Legendą na rynku opakowań stała się firma Tetra Pak, która zaistniała w branży w latach 50. jako dostawca rozwiązań w dystrybucji mleka. Firma podąża za zmieniającymi się nawykami konsumentów i trendami, którymi kierują się klienci przy wyborze konkretnych produktów. Opakowania kartonowe Tetra Pak chronią żywność bez konieczności stosowania konserwantów, pomagają produktom zachować ich cenne walory: wartości odżywcze – witaminy i minerały, a także chronią przed niekorzystnym działaniem światła i tlenu. Ponadto firma dba o to, aby kartonowe opakowania były wykonane z odnawialnych materiałów pochodzenia roślinnego, łatwo poddawalnych recyklingowi, łatwe w transporcie, przechowywaniu i utylizacji. Klienci doceniają opakowania Tetra Pak przede wszystkim za funkcjonalność i prostotę, łatwo takie opakowanie otworzyć i zamknąć. Działanie firmy poparte jest dyskusją o „dobrych opakowaniach, które mają znaczenie”. Poza poszerzaniem portfolio opakowań, firma jest także dostawcą usług i technologii pozwalających na zredukowanie ilości zużytych surowców i zwiększenie wydajności produkcji. Firma dedykuje branży mleczarskiej rozwiązania end-to-end, a zatem od przyjęcia surowca, poprzez jego obróbkę, zapakowanie w opakowania jednostkowe, a następnie zapakowanie w opakowania zbiorcze i ostatecznie gotowe do wysyłki z danego zakładu produkcyjnego.

Firma Tetra Pak w swoim portfolio oferuje linie technologiczne do produkcji mleka, przetworów mlecznych, a także do produkcji soków, napojów owocowych, warzywnych i przetworów owocowo-warzywnych.

Według firmy Sealed Air utrzymanie higieny i bezpieczeństwa żywności – tych podstawowych i starannie pielęgnowanych czynności w codzienności produkcyjnej – nabiera szczególnego znaczenia w czasach pandemii. Firma Sealed Air zwraca szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa żywności, dążąc przy tym jednocześnie do ograniczenia negatywnego wpływu opakowań na środowisko. W tym z pozoru trudnym konflikcie możliwy jest kompromis. Realizacja tego celu możliwa jest poprzez stosowanie niezbędnych opakowań do żywności i eliminację jednorazowych opakowań. Bardzo dobrą ochronę żywności dają opakowania marki Cryovac, wśród których znajdują się systemy opakowań barierowych. Opakowania tego typu stanowią bardzo dobrą ochronę żywności przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: tlen, wirusy, bakterie lub pleśnie, szczególnie w kwestii zachowania higienicznego bezpieczeństwa nabiału, w tym serów. Dlaczego tak dużą wagę przywiązuje się do trwałości użytych materiałów i mocnych zgrzewów? Analizując zmiany na rynku w sektorze spożywczym zwraca uwagę fakt, że zmianom uległy przyzwyczajenia i preferencje zakupowe konsumentów, zatem handel produktami żywnościowymi skupił się bardziej niż kiedykolwiek wokół sprzedaży on-line i dostaw do domu. Chcąc sprostać wyzwaniu w postaci wzrostu zainteresowania pakowanymi produktami i daniami gotowymi, producenci żywności zwrócili się do producentów opakowań, aby ci zapewnili skuteczną ochronę ich produktom. Zatem priorytetem stała się najbardziej podstawowa funkcja opakowania – funkcja ochronna. Można powiedzieć, że firmy opakowaniowe zatoczyły pewnego rodzaju koło w modyfikacjach opakowań i poszukiwaniu właściwych materiałów. Powrócono do pierwotnych rozważań nad kwestią ochronnych właściwości opakowań i niewykluczone, że branża opakowaniowa jeszcze zaskoczy nas niekonwencjonalnymi pomysłami, wdrażając ciekawe rozwiązania. Ochrona i bezpieczeństwo żywności to priorytet. Teraz to opakowania „mają” głos.

Monika Lipska, Dyrektor Rozwoju i Handlu w firmie Torpol Monika Lipska, Dyrektor Rozwoju i Handlu w firmie Torpol

Zauważamy coraz większe zain­teresowanie nowatorskimi roz-wiązaniami systemów zamykania worków, dlatego prowadzimy rozmowy z klientami branży mle­czarskiej, aby poznać ich oczekiwania. Niespełna dwa lata temu jeden z naszych kontrahentów z województwa podlaskiego uruchomił produkcję w nowej Fabryce Proszków Mlecznych, wprowadzając na rynek między innymi koncentraty białek serwatkowych WPC 80. Mleczarnia zdecydowała się na system pakowania w wor­ki niewymagające użycia krepy ani nici. Kopertowe za­mknięcie worka daje estetyczny wymiar opakowaniu, oszczędność na stosowaniu dodatkowych surowcach oraz bezpieczeństwo poprzez eliminację zagrożeń przez ciała obce. Rozmowy handlowe między nami zaowocowały przyjęciem wyzwania. Podjęliśmy się wprowadzenia na rynek innowatorskiego rozwiązania, którym są worki zamykane na gorąco Hot Lock Sack i otwierane za pomocą tzw. zrywki Easy Open Sack. Nawiązaliśmy współpracę partnerską. Jeden z na­szych ciągów technologicznych został zmodernizowa­ny, a testy jakościowe oraz wydajność maszyn na tyle zadowalające, że postanowiliśmy rozwinąć ten projekt na większą skalę. Badania przydatności nowo opracowanego systemu produkcji worka zostały przeprowadzone u klienta. Na bieżąco omawialiśmy wszelkie niedoskonałości. Efekty potwierdziły przydatność do zastosowań przemysłowych. Klient zadeklarował chęć współpracy w zakresie zamówień nowych produktów, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, gdyż to otworzyło nam drogę do podjęcia rozmów z innymi producen­tami. To rozwiązanie wprowadzi do branży opakowań nowe zasady zamykania worków papierowych. Drugą naszą propozycją są worki z wizjerem na całej długości do konfekcjonowania materiałów sypkich. Ułatwia to organoleptyczną ocenę zawartości i jakości. Trzecią propozycją jest worek Eco z co najmniej jedną warstwą atestowanego papieru z recyklingu, która ekonomicz­nie uatrakcyjni naszą ofertę. Z ekonomicznego i inno­wacyjnego punktu widzenia, proponowane przez nas nowe rozwiązania technologiczne powinny zadowolić najbardziej wymagającego klienta. Kolejni partnerzy wykazują duże zainteresowanie nowatorskimi syste­mami zamykania i wymiernymi korzyściami ekono­micznymi, wynikającymi z redukcji wydatków. Nowe produkty spełniają wszystkie funkcje bezpieczeństwa, identyfikowalności i designu. Nasi partnerzy także co­raz częściej stawiają na marki własne, zaznaczając to poprzez nadruki wielokolorowe, wychodząc z szarego, jednostajnego wzornictwa. Sprzedając sypkie wyroby mleczarskie np. w Ameryce Południowej pakują wyro­by proszkowe w worki z nadrukami w wielu kolorach, w myśl zasady, że tamtejszy odbiorca „kupuje ocza­mi”. Konsumenci coraz intensywniej zwracają uwagę na markę, zatem nasi odbiorcy chcą, aby worki papie­rowe były barwne i czytelne.

Superopakowania na miarę nie mogą być tylko reklamowym sloganem – według klientów firmy Torpol liczy się bowiem bezpieczeństwo, rozumiane jako pełna ochrona zapakowanej żywności przed wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi, jak zmienna temperatura, wilgoć czy niekorzystne czynniki mechaniczne. Torpol stawia na wysoką jakość produktów w proceduralnym i higienicznym reżimie technologicznym i gwarantuje, że worki papierowe nie są źródłem zanieczyszczenia żywności poprzez oddziaływanie materiału opakowaniowego na produkt. Torpol dokłada też starań, aby surowce, z których wytwarzane są wielowarstwowe worki papierowe, były najwyższej klasy. Spółka współpracuje z dużą rzeszą producentów z branży mleczarskiej w kraju oraz za granicą, obsługuje docelowych Klientów bezpośrednich oraz odbiorców swoich Klientów, co tworzy sieć partnerskich powiązań w łańcuchu dostaw. Produkty firmy Torpol stają się nierzadko produktami półkowymi, dlatego tak ważny jest czytelny przekaz opakowania i nowoczesne wzornictwo przemysłowe, które graficznie dostosowane jest do indywidualnych oczekiwań Klientów. Podkreślenia wymaga fakt, że produkty Torpol są zróżnicowane i produkowane pod indywidualne wymagania odbiorców. W ofercie firmy znaleźć można worki wielowarstwowe od 2 do 4 warstw papieru, gramaturach papieru 60-100 g/m2, rozpiętościach rozmiarów, nadrukach wielokolorowych, z zastosowaniem certyfikowanej folii LDPE, jej oczekiwanych grubościach od 50 do 120 µm.

© fm

Torpol wyszedł naprzeciw nowym rozwiązaniom technologicznym systemów pakowania. Opracował trzy nowatorskie grupy produktów, jednak w kręgu największego zainteresowania branży mleczarskiej, są worki zamykane kopertowo na gorąco oraz taśmą zrywającą do szybkiego otwierania na dnie. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala redukować koszty zakupu krepy i nici, a dzięki funkcjonalności nowatorskiego zamykania niewątpliwie wpływa na eliminację zagrożenia przedostania się ciał obcych (zrębków krepy i nici) do produktu oraz poprawia walory estetyczne opakowania. Kolejnymi produktami firmy będą worki papierowe z okienkiem i ekoworki z warstwą papieru recyklingowego posiadającego atest higieniczny. Świadomość konsumentów, bezpieczeństwo i higiena produkcji opakowań nabrały obecnie jeszcze większego niż dotychczas znaczenia. Właściciele marek, tacy jak Torpol, stawiają coraz większe wymagania swoim dostawcom w szeregu aspektów zrównoważonego rozwoju, wszystko po to, by móc spełniać coraz większe wymagania rynku.

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij