Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij

Treść i rodzaje pełnomocnictw

Generalna zasada w prawie cywilnym jest taka, że mocodawca może udzielić pełnomocnictwa tylko do dokonania takich czynności, których mógłby dokonać sam. W polskim prawie dopuszczalne są tylko następujące rodzaje pełnomocnictw:

 1. pełnomocnictwo ogólne – obejmuje jedynie umocowanie do czynności zwykłego zarządu; wymaga formy pisemnej pod sankcją nieważności,

 2. pełnomocnictwo rodzajowe – dotyczy określonej kategorii czynności prawnych, do których umocowany będzie pełnomocnik; nie jest ono dopuszczalne w zakresie tych czynności, do których dokonania konieczne jest pełnomocnictwo szczególne,

  pełnomocnictwo do poszczególnych czynności – dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej, może być ograniczone kwotowo i przedmiotowo, najczęściej stosowane:

  • może być ograniczone kwotowo, np. upoważniam Jana Kowalskiego do zawierania w moim imieniu/w imieniu spółki XYZ sp. z o.o. umów do kwoty 500 000 zł,
  • może być ograniczone przedmiotowo np. upoważniam Jana Kowalskiego do zawierania w moim imieniu/w imieniu spółki XYZ sp. z o.o umów dotyczących wyłącznie spółki Ypsylon sp. z o.o,
 3. prokura – pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę – musi być wpisana do KRS i obejmuje wszystkie czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Pełnomocnik rzekomy

Osobę, która nie ma umocowania lub działając w cudzym imieniu przekracza granice udzielonego jej pełnomocnictwa nazywamy pełnomocnikiem rzekomym. Działanie bez należytego umocowania nie wywołuje bezpośrednich skutków dla mocodawcy, ale w celu ochrony interesów reprezentowanego podmiotu taka umowa nie jest bezwzględnie nieważna – lecz może zostać przez reprezentowanego potwierdzona. W tym celu druga strona może wyznaczyć osobie/firmie, w której imieniu umowa została zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; i staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Zatem jeśli umowa nie zostanie potwierdzona w wyznaczonym czasie – jest ona nieważna – i nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych natomiast ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Uwaga:
wskazanym jest, aby przy zawieraniu umów umieszczać w nich oświadczenie pełnomocnika, że udzielonemu pełnomocnictwo nie wygasło do chwili zawierania umowy. W umowach sieciowych często spotykany jest zapis mówiący o tym, iż:

Osoby podpisujące niniejszą Umowę w imieniu każdej ze Stron oświadczają, że są w pełni uprawnione do złożenia podpisu. Jeżeli jednak okaże się to niezgodne z prawdą, osoba która nie była uprawniona do zawarcia Umowy w imieniu Strony zobowiązana będzie zapłacić drugiej Stronie kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) tytułem odszkodowania  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Wygaśniecie pełnomocnictwa

 • Wygaśnięcie pełnomocnictwa może wynikać z samej treści tego pełnomocnictwa.
 • Pełnomocnictwo często jest udzielone na określony okres, do określonej czynności zatem wygasa po upływie terminu na jaki zostało udzielone, bądź pod dokonaniu określonej czynności.
 • Wygaśnięcie pełnomocnictwa może wynikać z powodu odwołania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo opiera się na szczególnym zaufania mocodawcy do pełnomocnika, dlatego też odwołanie może nastąpić w każdym momencie i nie wymaga żadnego uzasadnienia – wymaga natomiast poinformowania o tym pełnomocnika, do odwołania pełnomocnika nie jest wymagane zachowanie formy pisemnej – np. prezes spółki może odwołać pełnomocnictwo ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej – to właśnie dlatego firmy często zabezpieczają się stosując zapis jw. w umowie dotyczący kary za działanie bez ważnego pełnomocnictwa.
 • Wygaśnięcie pełnomocnictwa może wynikać z powodu śmierci pełnomocnika lub mocodawcy (jeśli mocodawca jest osobą fizyczną) lub z uwagi na zakończenie działalności osoby prawnej.
 • Wygaśnięcie pełnomocnictwa może wynikać z powodu zrzeczenia się pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika, pamiętajmy że pełnomocnictwo jest oparte na wzajemnym zaufaniu obu stron i nikt nie może zmusić pełnomocnika, aby pełnił funkcje pełnomocnika nadal wbrew swojej woli i chęci.

Pamiętajmy:
Jeśli pełnomocnictwo wygasa należy pamiętać o tym, że pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnik może jedynie żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone – po to aby były pełnomocnik nie mógł się dalej powoływać na ten dokument wobec osób trzecich, np. przy prowadzeniu negocjacji, czy pospisywaniu umów w imieniu byłego mocodawcy.

W praktyce najlepiej sprawdza się ewidencja udzielonych przez firmę pełnomocnictw wraz z ich treścią, czasem oraz zakresem, zaś w przypadku odwołania pełnomocnictwa, np. przy rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem, który posiadał określone pełnomocnictwo pozwoli to zapanować nad procedurą wypowiedzenia pełnomocnictwa i zapobiegnie ryzyku dalszego posługiwania się pełnomocnictwem. W ramach ostrożności można również poinformować naszych kontrahentów, z którymi współpracował nasz pełnomocnik np. negocjując i zawierając umowy – o tym, iż dana osoba już takich pełnomocnictw nie posiada. Jeśli tego nie zrobimy a były pełnomocnik podpisze umowę naraża siebie na ryzyko dużych kar – których będą od niego dochodzić wprowadzeni w błąd kontrahenci.

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o © 2008-2019
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25