Branża Mleczarska 100 Firm

Aktualności

Porozumienie dla Mleczarstwa przesyła stanowisko ws Polskiego Ładu do Senatu

Źródło: ZPPM   Dodano: 2021-10-06 09:43:13

© zppm

Pismo podpisane przez Marcina Hydzika, Przewodniczącego Porozumienia dla Mleczarstwa i Prezesa Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka adresowane jest do Senatora Kazimierza Kleiny, Przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Pismo dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

„W związku z przedłożeniem pod obrady Senatu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 506), jako przedstawiciele branży mleczarskiej reprezentujący zarówno przetwórców, jak i producentów mleka tj. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka niniejszym przedstawiamy stanowisko naszej branży wobec ww. projektu ustawy.

 

Uwaga ogólna do „Polskiego ładu”:

Kompleksowe zmiany prawa, takie jak zaproponowane w pakiecie „Polski ład” powinny w naszej opinii mieć na celu uproszczenie procedur biurokratycznych, uporządkowanie i uproszczenie dotychczasowych przepisów i zwiększyć przystępność prawa dla obywateli. Niestety zaproponowane przepisy tworzone są zbyt szybko i najwyraźniej bez należytej oceny skutków regulacji. Mimo, że porządkują pewne aspekty funkcjonowania życia gospodarczego, to jednocześnie komplikują inne jego obszary. Skutkować to będzie jedynie utrudnieniami dla przedsiębiorców, na których nakłada się coraz to nowe obciążenia administracyjne, zamiast wprowadzania ułatwień, które pozwoliłyby skupić się na prowadzeniu działalności biznesowej i rozwoju firm, a nie na generującej koszty biurokracji.

Uwagi do opiniowanego projektu ustawy:

Ze względu na obszerność projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (jak też całego pakietu propozycji składających się na „Polski ład”) w niniejszym stanowisku skupimy się jedynie na kilku aspektach nowoprojektowanych przepisów, których wprowadzenie w naszej opinii może poważnie zagrozić sytuacji finansowej przedsiębiorstw z kosztochłonnej branży żywnościowej, a mleczarskiej w szczególności.

1) Nowe pojęcia:

W projekcie ustawy wprowadzane są nowe pojęcia, które dotychczas nie funkcjonowały w przepisach podatkowych jak np. podatek minimalny, ukryta dywidenda, przerzucanie dochodów itp. Brak szczegółowych i jasnych definicji tych pojęcie skutkować będzie rzecz jasna wątpliwościami interpretacyjnymi wśród przedsiębiorców. Apelujemy zatem o ich doprecyzowanie.

2) Nowy podatek od przedsiębiorstw:

Artykuł 2 projektu ustawy, wprowadza szereg zmian do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.). Zapis znajdujący się w punkcie 48) ww. artykułu 2 wprowadza do ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych artykuł 24ca, który z kolei wprowadza do polskiego systemu podatkowego, nowy podatek dla przedsiębiorstw – minimalny podatek dochodowy. Zgodnie z projektowanymi przepisami, minimalny podatek dochodowy zapłaciłyby firmy, które w danym roku podatkowym poniosły stratę lub ich rentowność brutto wynosiła nie więcej niż 1%. Oceniamy to rozwiązanie jako niezwykle niekorzystne i wręcz niebezpieczne dla branż charakteryzujących się niską rentownością i dużą wrażliwością na wzrost kosztów, gdyż w przypadku pogorszenia się warunków prowadzenia działalności i spadku przychodów – również do zera, przedsiębiorca nadal będzie zmuszony zapłacić podatek.

Rozumiejąc intencję ustawodawcy, który w ten sposób chce opodatkować podmioty notorycznie transferujące zyski za granicę, unikając w ten sposób obciążeń podatkowych nakładanych na nie w Polsce oraz dostrzegając pewne furtki dla uczciwych przedsiębiorców (możliwość odliczenia minimalnego podatku dochodowego od podatku CIT po trzech latach od zapłaty minimalnego podatku dochodowego tj. gdy sytuacja przedsiębiorcy się poprawi – zgodnie z wprowadzanym w art. 2 punkt 48) artykułem 24ca, ustęp podpunkt 13, pozwalamy sobie stwierdzić, że zyski budżetu państwa z tytułu tego podatku mogą nie pokryć kosztów gospodarczych i społecznych, które ten podatek wygeneruje. Po pierwsze nie będzie on dotyczył wyłącznie podmiotów powiązanych z firmami zagranicznymi o innej niż polska rezydencji podatkowej. Po drugie, rentowność niektórych branż (np. branży mleczarskiej) jest bardzo niska i wzrost kosztów, bądź dłuższy kryzys gospodarczy może tę rentowność długotrwale obniżyć, co w konsekwencji zmusi wielu przedsiębiorców do płacenia dodatkowych podatków mimo trudnej sytuacji finansowej. Zagrozi to nie tylko możliwości dalszego rozwoju firm, ale może je wręcz doprowadzić na skraj bankructwa.

W branżach, tak wrażliwych na wzrost kosztów jak mleczarstwo, czy ogólniej rzecz ujmując produkcja żywności, nie trudno sobie wyobrazić sytuację okresowego spadku rentowności i dochodowości. Tym samym, podatek ten może dotknąć każdą firmę z naszej branży. Obserwowany w ostatnim czasie wzrost kosztów surowców, opakowań, energii, paliwa i wynagrodzeń, może postawić całą branżę spożywczą w obliczu gwałtownego spadku dochodów, choć nie będzie to podyktowane stosowaniem żadnych agresywnych strategii optymalizacyjnych, lecz wynikiem sytuacji makroekonomicznej. W najbliższej przyszłości na przeszkodzie osiągnięciu satysfakcjonujących dochodów staną zapewne również: wysoka inflacja, wzrost kosztów ogólnych przedsiębiorstw, jak i składka zdrowotna, której na mocy nowych przepisów nie będzie można odliczyć od podatku (jest to kolejna zmiana zawarta w „Nowym ładzie”). Wywoła to z pewnością zwiększoną presję pracowników na podnoszenie płac, a co za tym idzie wzrost kosztów działalności. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w niskim wskaźniku dochodowości w ramach działalności operacyjnej, równym lub mniejszym niż 1%.

W związku z powyższym postulujemy wykreślenie art. 2 punkt 48) ww. projektu ustawy.

3) Ograniczenie możliwości realnej współpracy w ramach grup kapitałowych

Skreślenie z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15e dotyczącego katalogu usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych jest rozwiązaniem ze wszech miar słusznym, gdyż artykuł ten i jego interpretacja zawsze budziły i nadal budzą dużo wątpliwości. Przeniesienie jednak tego typu kosztów do kalkulacji minimalnego podatku dochodowego i rozszerzenie katalogu usług niematerialnych, wykluczając możliwość odliczenia usług bezpośrednio związanych z produkcją i świadczeniem usług, stawia pod dużym znakiem zapytania możliwości realnej współpracy wewnątrz grup kapitałowych. Wszelkie koszty niematerialne wynikające ze współpracy z podmiotami powiązanymi będą w praktyce definiowane jako „koszty nadmierne”, mimo że kwestiami kalkulacji cen i poprawności rozliczeń tego typu transakcji mówią już przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych.

W związku z powyższym w naszej opinii procedura wyliczania minimalnego podatku dochodowego jest wadliwa i również z tego powodu postulujemy wykreślenie z projektu ustawy art. 2 punkt 48).

4) Nowe obowiązki sprawozdawcze:

Projekt ustawy nakłada kolejne obowiązki sprawozdawcze i dokumentacyjne na przedsiębiorców. Zgodnie z projektowanymi przepisami [art. 1 punkt 39), art. 2 punkt 11) lit. a) oraz art. 9 punkt 11)], podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej ewidencji przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo wskazane podmioty będą zobowiązane do okresowego przesyłania tych danych organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powyższy obowiązek będzie dotyczyć zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak również podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) prowadzących działalność gospodarczą, w tym opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy CIT będą zobowiązani przesyłać księgi i ww. ewidencje raz w roku, w terminie złożenia zeznania za dany rok podatkowy, natomiast podatnicy PIT, w tym opodatkowani ryczałtem oprócz analogicznego obowiązku przesyłania danych podatkowych raz do roku będą musieli dodatkowo przesyłać księgi i ewidencje miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od częstotliwości rozliczania zaliczek na PIT lub ryczałtu, do 20 dnia następnego miesiąca.

Spowoduje to konieczność rozbudowy i przystosowania już istniejących systemów IT, obciążenia dodatkową pracą działów księgowych, HR czy sprawozdawczości. Będzie to nieuchronnie skutkować zwiększeniem kosztów działalności przedsiębiorstw poprzez konieczność rozbudowy tych działów. W naszej ocenie proponowane poszerzenie obowiązków sprawozdawczych będzie niezwykle uciążliwe i kosztochłonne dla przedsiębiorców, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wymogów dotyczących JPK_VAT / JPK_V7.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z projektu ustawy art. 1 punkt 39), art. 2 punkt 11) lit. a) oraz art. 9 punkt 11).

Dodatkowe wątpliwości budzi przewidziana w projekcie przepisów delegacja do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia poszerzającego ten i tak dość szeroki zakres o dodatkowe dane, o które będzie należało uzupełnić księgi i ewidencje podlegające przekazaniu przez podatnika. Artykuł 2 punkt 11) lit. c) projektu wprowadza zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) podlegające m.in. na dopisaniu w art. 9 zmienianej ustawy ustępu 5. w brzmieniu:

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi i ewidencję podlegające przekazaniu na podstawie ust. 1c, oraz sposób ich wykazywania w tych księgach i ewidencji, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg i ewidencji.

W naszej opinii wyposażenie ministra w kompetencje de facto dowolnego kształtowania standardów rachunkowości (bo za takie należy uznać sposób prowadzenia ksiąg i ewidencji) poprzez wydanie aktu prawnego w randzie rozporządzenia jest niezwykle niebezpieczne dla podatników, ale dodatkowo ewentualne zmiany w systemach informatycznych, które będą wymagane po wejściu w życie takiego rozporządzenia będą niezwykle czasochłonne i kosztowne.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie w artykule 2 punkt 11) litera c) projektu ustawy dodawanego do zmienianej ustawy ustępu 5. w ww. brzmieniu.

5) Odpowiedzialność karno-skarbowa:

Zgodnie z art. 11 punkt 3) projektu ustawy, który do ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408 i 694) wprowadza Art. 56c. oraz zgodnie z art. 11. punkt. 4) który nadaje nowe brzmienie art. 56d ww. ustawy, osoby sporządzające dokumentację cen transferowych niezgodnie ze stanem faktycznym narażone są na karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (aktualnie to około 27 milionów PLN), przy opóźnieniu w złożeniu dokumentów do 240 stawek dziennych (czyli około 9 milionów PLN). Propozycje tych kar są nie tylko absurdalnie wysokie, ale wątpliwości budzi również zapisana w przepisach ich uznaniowość.

W związku z powyższym wnosimy o wpisanie w art. 11 punkt 3) oraz punkt 4) projektu ustawy jednoznacznie określonego sposobu wyliczania stawek kar – np. uzależnionego od wysokości strat poniesionych przez skarb Państwa w przypadku celowego przesłania błędnych danych lub opóźnienia przesłania danych.

W podsumowaniu naszego stanowiska, chcemy podkreślić, że zasygnalizowane powyżej problemy wynikające z obecnego kształtu ustawy nie stanowią zamkniętego katalogu trudności z jakimi borykać się będą podatnicy po wprowadzeniu ww. projektu w życie. Tempo w jakim procedowana jest ta ustawa nie daje możliwości dokładnego przeanalizowania zapisów i przedstawienia wszystkich uwag do projektu. W naszej opinii projekt ten został stworzony w celu doraźnego zwiększenia wpływów do budżetu państwa, a nie przebudowy i uporządkowania polskiego systemu podatkowego. W związku z powyższym wyrażamy nadzieję, że polscy parlamentarzyści debatujący nad projektem, wysłuchają przynajmniej części głosów zwracających uwagę na niedoskonałości tej ustawy.

Marcin Hydzik

Przewodniczący Porozumienia dla mleczarstwa

Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka”

archiwum aktualności »
copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij