Branża Mleczarska 100 Firm

Aktualności

ARiMR uruchamia pomoc dla dostawców Bielmlek (SM) i Ozorków (OSM)

Źródło: ARiMR   Dodano: 2021-08-12 12:14:28

Informacja znajduje się na stronie ARiMR pod nazwą: Pomoc dla rolników, który w 2019 r. lub 2020 r. nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłościPomoc o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie dla producenta rolnego, który w 2019 r. lub 2020 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu.

W terminie do dnia 15.08.2021 r. producenci rolni, którzy w 2019 r. lub 2020 r.:

co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020 poz. 2001 z póżn. zm.)oraz

co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiot, w wysokości wynikającej z dołączonych do wniosku faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka,mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Wzór „Wniosku o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie dla producenta rolnego, który w 2019 r. lub 2020 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec tego podmiotu”

pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-rolnikow-ktory-w-2019-r-lub-2020-r-nie-otrzymali-zaplaty-za-sprzedane-mleko-od-podmiotu-wobec-ktorego-wydano-postanowienie-o-ogloszeniu-upadlosci.html

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

1. kwoty utraconego dochodu z tytułu sprzedaży mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko, obliczonego jako różnica między iloczynem liczby litrów mleka sprzedanych w roku, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka uzyskanej w tym roku, a iloczynem średniej liczby litrów mleka sprzedanych:

w kolejnych trzech latach przed rokiem, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie, albow ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.2. 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka, lub listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego wobec upadłego, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w 2019 r. lub 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej:

netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,brutto – w przypadku producenta rolnego będącego rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usługW przypadku gdy kwota zapotrzebowania na pomoc, wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy łącznie kwotę 10 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Współczynnik ten, ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stanowi iloraz kwoty 10 mln zł i kwoty stanowiącej zapotrzebowanie na pomoc obliczonej na podstawie danych zawartych w złożonych wnioskach.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać osobiście,  przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w kancelarii biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta Agencji, a w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, odpowiednio data nadania.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 sierpnia 2021 r nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Pomoc, przyznawana będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie pomocy.

archiwum aktualności »
copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o. © 2008-2021
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel.: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25

Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij