Serwis www.forummleczarskie.pl wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji, które pozwalają lepiej adaptować stronę do potrzeb i preferencji Czytelników oraz budować statystyki dotyczące oglądalności. Cookies można wyłączyć w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak takiej zmiany oznacza możliwość zapisu w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności. Zamknij

Linki

KZSM Zw. Rew.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny jest dobrowolną, samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie mleczarskie oraz inne spółdzielnie, których przedmiot działania wiąże się bezpośrednio lub pośrednia z produkcją, przetwórstwem i obrotem mlekiem bądź jego przetworami.

Podstawowymi celami KZSM jest pomoc zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej, reprezentowanie i obrona interesów polskiego mleczarstwa oraz rozwijanie spółdzielczości mleczarskiej, a także dostosowanie tego sektora do wymogów Unii Europejskiej. Obecnie KZSM zrzesza 93 członków, w tym 84 spółdzielnie mleczarskie zrzeszające 100 tys. rolników - dostawców.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich jest największą i najdłużej działającą organizacją mleczarską w Polsce.

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy (KSM)

Jest organizacją pozarządową wywodzącą swój rodowód ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego w sekcji mleczarskiej. W 1990 roku w wyniku likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich członkowie środowiska inżynieryjno-technicznego zrzeszonego w tej sekcji powołali Krajową Radę Mleczarstwa, która chroniłaby dotychczasowy dorobek branży mleczarskiej w warunkach wprowadzanych reform gospodarczych. Po powołaniu Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich Krajowa Rada Mleczarstwa oddała inicjatywę w tym zakresie nowopowstałej organizacji, a sama w 1992 roku usamodzielniła się i przekształciła w Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

Do zadań KSM należy integracja wielopokoleniowa środowiska zawodowego w skali krajowej i międzynarodowej, dbałość o wizerunek sektora mlecznego, współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych związanych z rozwojem mleczarstwa niezależnie od form własności zakładów przetwórczych, dbanie o rozwój młodej kadry inżynieryjno-technicznej, organizacja krajowych i zagranicznych sympozjów naukowo-technicznych, upowszechnianie publikacji z zakresu zagranicznych osiągnięć naukowych i technicznych etc.

Związek Prywatnych Przetwórców Mleka

Związek Prywatnych Przetwórców Mleka (ZPPM) jest związkiem pracodawców i został powołany 28 maja 1999 roku w odpowiedzi na potrzebę zacieśnienia kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami przemysłu mleczarskiego oraz utworzenia forum wymiany doświadczeń branży mleczarskiej. Związek zrzesza prywatnych przetwórców mleka, spółdzielnie mleczarskie, podmioty skupujące mleko oraz firmy działające w otoczeniu przemysłu mleczarskiego.

Swoją działalność ZPPM realizuje w ramach następujących celów:
• ochrona praw i interesów zrzeszonych członków,
• działanie na rzecz rozwoju rynku produktów mleczarskich,
• podnoszenie jakości i promocja produktów mleczarskich,
• poprawa wizerunku branży mleczarskiej,
• opracowanie zasad i norm współpracy między podmiotami działającymi w przemyśle mleczarskim.

Związek reprezentuje swoich Członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji społecznych.

Związek Prywatnych Przetwórców Mleka działa na rzecz rozwoju krajowego rynku mleka i przetworów mlecznych oraz promocji spożycia mleka i jego przetworów. Związek we współpracy z organizacjami branżowymi tworzy silną reprezentację interesów mleczarstwa polskiego w kraju i za granicą. Działa również w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego mleczarstwa i podnoszenia prestiżu branży na rynku UE.

Związek upowszechnienia informacje w zakresie wymagań jakościowych i prawnych odnoszących się do sektora mleczarskiego, pozyskuje oraz rozpowszechnia informacje dotyczące rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce, UE i na świecie. Swoje działania Związek realizuje również poprzez udział w opracowywaniu i opiniowaniu uregulowań dotyczących funkcjonowania branży, a także poprzez działalność wydawniczą i szkoleniową.

Polska Izba Mleka

Polska Izba Mleka - izba gospodarcza branży mleczarskiej , powołana w 2008 roku przez spółdzielnie i zakłady mleczarskie oraz firmy kooperujące z branżą mleczarską (dostawcy technologii, opakowań, środków higieny i inne).

Główne obszary działalności Polskiej Izby Mleka:

1. lobbing na rzecz polskiego mleczarstwa
2. zwiększanie innowacyjności i potencjału branży
3. promocja mleka i produktów mlecznych, kształtowanie pozytywnego wizerunku branży mleczarskiej
4. podnoszenie kwalifikacji kadr mleczarskich
5. pomoc doradczo-konsultacyjna.

Polska Izba Mleka to różnorodność działań. Kładziemy nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie w kontekście szybko zmieniającego się sektora w Polsce i na całym świecie. Możliwe to jest dzięki stałemu monitorowaniu rynku i bezpośredniej współpracy ze strukturami krajowymi i unijnymi kreującymi wspólną politykę rolną.

Główne korzyści płynące z uczestnictwa w Polskiej Izbie Mleka to:

• Dostęp do najnowszej wiedzy naukowej i technicznej oraz dobrych praktyk
• Możliwość uczestnictwa w wysokiej klasy eksperckich grupach roboczych oraz korzystania z osiągnięć wypracowanych przez ekspertów Polskiej Izby Mleka
• Możliwości zaangażowania się we współpracę z kluczowymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju mleczarstwa
• Wymiana doświadczeń i stała współpraca z z instytucjami i organizacjami działającymi innych krajach
• Stworzenie wspólnej polityki negocjacyjnej w stosunku do podmiotów handlowych
• Uczestnictwo w negocjacjach i konsultacjach na poziomie władz krajowych
• Współpraca z innymi krajowymi instytucjami w celu wzmocnienia pozycji branży mleczarskiej w zakresie opiniowania i tworzenia aktów prawnych
• Uczestnictwo w seminariach i warsztatach o znaczeniu międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym
• Informacja i udział w ustalaniu obowiązujących standardów (m.in. w zakresie weterynarii, znakowania żywności, itp)
• Benchmarking dla konkurencyjności i doskonałości (badania i analizy porównawcze, „podpatrywanie” dobrych praktyk)
• Korzystanie z badań i analiz krajowego i światowego rynku mleka prowadzonych przez Polską Izbę Mleka
• Działania z zakresu komunikacji i PR
• Promocja mleka i produktów mlecznych
• Społeczna edukacja prozdrowotna

Członkostwo w Polskiej Izbie Mleka oferuje namacalne i bezpośrednie korzyści w zakresie dostępu do wiedzy, warunków do wdrażania innowacji i zdrowej konkurencji.

Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie mleczarstwa.

copyright
Nathusius Investments Sp. z o.o © 2008-2017
02-920 Warszawa
ul. Powsińska 23/6
tel: 22 642 43 12, fax: 22 642 36 25